ΈΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ

Από το 1ο Δημόσιο ΙΕΚ Λάρισας γίνεται γνωστό, ότι μετά από πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και για την περίοδο 2017-2018 θα υλοποιηθεί στο ΙΕΚ  Πρόγραμμα Μαθητείας.

Το σύστημα της Μαθητείας υλοποιείται με βάση πρόγραμμα μάθησης το οποίο επιμερίζεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα μαθητείας του ΙΕΚ περιλαμβάνει:

Α. «Πρόγραμμα μαθητείας στο ΙΕΚ» συνολικής διάρκειας εκατόν ενενήντα δυο (192) ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για οκτώ (8) διδακτικές ώρες από εκπαιδευτή του ΙΕΚ.

Β. «Πρόγραμμα μαθητείας στο χώρο εργασίας» συνολικής διάρκειας επτακοσίων εξήντα οκτώ (768) ωρών (τριάντα δύο (32) ώρες εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τέσσερις ημέρες την εβδομάδα).

Ο μαθητευόμενος συνδέεται με Σύμβαση Μαθητείας με τον εργοδότη, λαμβάνει αμοιβή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.

Στο 1ο Δημόσιο ΙΕΚ Λάρισας ,με βάση τις  προσφερόμενες  θέσεις  από τους φορείς και το πλήθος των αποφοίτων, πρόκειται να λειτουργήσουν  δύο τμήματα:

-Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων  

-Βοηθός  Νοσηλευτικής   (Τραυματολογίας, Χειρουργείου, Γενικής Νοσηλείας, Μονάδων       Εντατικής Θεραπείας)

Δικαίωμα εγγραφής στο εξάμηνο Μαθητείας των Δ.Ι.Ε.Κ. έχουν όσοι σπουδαστές έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το τέταρτο εξάμηνο φοίτησης   (σε οποιοδήποτε Δημόσιο  ΙΕΚ της Χώρας) και δεν έχουν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση. Το Πρόγραμμα Σπουδών Μαθητείας που θα εφαρμοστεί, πιστοποιείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Για τα παραπάνω πρόκειται να δημοσιευθεί από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ./ ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετική Πρόσκληση προς τους υποψήφιους  μαθητευόμενους. Η υποβολή αιτήσεων για την επιλογή συμμετοχής στα τμήματα Μαθητείας των Δημοσίων ΙΕΚ θα διενεργηθεί το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου μέσω ηλεκτρονικού συστήματος, το οποίο έχει προετοιμαστεί σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΠΕΘ, με ημερομηνία έναρξης των τμημάτων μαθητείας στις 8 Ιανουάριου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στη  Δ/νση   ή στη Γραμματεία του 1ου ΔΙΕΚ Λάρισας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com