ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ” Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

Ο Δήμος Τυρνάβου προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων σύμφωνα με το Ν.4412/16 του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΟΓ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ”, με προϋπολογισμό 300.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

Το έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 241.935,48€ (χωρίς Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ.2.(α) του Ν.4412/16.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Στη δημοπρασία δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται ως εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας, με βάση το ισχύον ανώτατο όριο προϋπολογισμού και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 2

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την 19/12/2017 καταληκτική ημερομηνία, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. στην Ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19/12/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00π.μ.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από τον εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά επί ποινή απόρριψης της προσφοράς προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανόμενης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος / συντονιστής αυτής.

Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται:

α) ένας (υπο) φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».

β) ένας (υπο) φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ571 του Π.Δ.Ε, σε βάρος του προϋπολογισμού του

ενάριθμου αριθμού 2014ΣΕ57100004 του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 4.838,71€.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε 8 μήνες.

Η διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.tirnavos.gr).

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/16 και αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» www.diavgeia.gov.gr.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, έμμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό δημόσιο προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com