6 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έξι (6) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τυρνάβου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία 2014-2020», στο Δήμο Τυρνάβου, που εδρεύει στον Τύρναβο.

Πρόκειται να λειτουργήσουν το κέντρο κοινότητας του δήμου και το παράρτημα Ρομά του κέντρου. Αναλυτικά οι θέσεις είναι:

Για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τυρνάβου»

ΠΕ Παιδαγωγός (Με ειδίκευση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση) 1

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 2

Για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τυρνάβου-Παράρτημα Ρομά»

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 1

ΤΕ Επισκέπτης Υγείας 1

ΥΕ Διαμεσολαβητής 1

Η σύμβαση είναι διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως (από 10.00 έως 13.00), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Τυρνάβου, Σταύρου Καράσσου 1, Τύρναβος, Τ.Κ.40100, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Γρηγοριάδου Μαρίας (τηλεπικοινωνίας: 2492350127).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Τυρνάβου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com