ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΣΕ ΤΥΡΝΑΒΟ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ, ΒΡΥΟΤΟΠΟ

Με απόφαση του δημάρχου Τυρνάβου εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική επαναληπτική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, η εκμίσθωση των θέσεων περιπτέρων που βρίσκονται στο Δήμο Τυρνάβου ως εξής:

α/α Δημοτική/Τοπική Κοινότητα Θέση Ποσό α΄προσφοράς/μήνα

1 Δ.Κ. Τυρνάβου Οδός Ειρήνης (πλησίον supermarket Lidl) 80,00 €

2 Τ.Κ. Αργυροπουλίου ΒΔ γωνία πλατείας Αργυροπουλίου 60,00 €

3 Τ.Κ. Βρυοτόπου Πεζοδρόμιο έμπροσθεν πλατείας Βρυοτόπου 50,00 €

Κάθε αύξηση της προσφοράς από την πρώτη και μετά θα γίνεται κατά πέντε (5,00€) ευρώ.

Η επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των θέσεων περιπτέρων θα διεξαχθεί την Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Για να γίνει κάποιος δεκτός ως πλειοδότης πρέπει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή και να καταθέσει στην Επιτροπή: έγγραφη αίτηση συμμετοχής του ενδιαφερομένου μαζί με φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας του ιδίου και του εγγυητή του,

  1. γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων περί καταθέσεως σε αυτό ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ως εγγύηση για συμμετοχή στον διαγωνισμό, ποσού ίσου με το 10% των ετησίων μισθωμάτων της πρώτης προσφοράς, η οποία εγγύηση αντικαθίσταται από τον τελευταίο πλειοδότη πριν την υπογραφή της συμβάσεως με άλλη εγγύηση των ανωτέρω υπηρεσιών ποσού ίσου με το 10% του επιτευχθέντος συνολικού αθροίσματος των ετησίων μισθωμάτων των δύο ετών. Επίσης για τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης απαιτείται η κατάθεση επιπλέον εγγύησης ποσού διακοσίων ευρώ (200,00€) υπέρ του οικείου δήμου για την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που αφορούν στη χωροθέτηση της κατασκευής του περιπτέρου,
  1. το Ε1 και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό του τελευταίου έτους του ιδίου και του εγγυητή του,
  2. πιστοποιητικό δημοτικής ενημερότητας του ιδίου και του εγγυητή του,
  3. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων του διαγωνισμού και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα καθώς και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο για το οποίο εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης εγκρίθηκαν με την αριθμ.213/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τυρνάβου. Αντίγραφο της απόφασης μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι την 04/12/2017. Πληροφορίες κ. Σακούτσιου Βασιλική, τηλ. 2492350103 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

1928200cookie-checkΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΣΕ ΤΥΡΝΑΒΟ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ, ΒΡΥΟΤΟΠΟ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com