ΝΕΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

4 συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Τυρνάβου αναμένεται να πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Τυρνάβου εκ των οποίων οι δύο αφορούν το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό που δεν ψήφισαν στις προηγούμενες 2 συνεδριάσεις του σώματα

οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης αλλά και οι 3 ανεξάρτητοι.

Η πρώτη συνεδρίαση θα γίνει τη Δευτέρα στις 7.00 μ.μ. με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2018.

Η δεύτερη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 7:30 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2018.
 2. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2018

Η τρίτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 8:00 μ.μ. με θέμα ημερήσιας διάταξης :

«Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσεως Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2016».

Τέλος η 4η θα πραγματοποιηθεί στις 8.30 μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της αριθ. 43/2017 ΑΔΣ της Κ.Ε.Δ.Η.Τ., αναφορικά με την κατάρτιση-ψήφιση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης, οικονομικού έτους 2018.
 2. Έγκριση της αριθ. 44/2017 ΑΔΣ της Κ.Ε.Δ.Η.Τ., αναφορικά με την κατάρτιση-ψήφιση του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018.
 3. Έγκριση της αριθ. 45/2017 ΑΔΣ της Κ.Ε.Δ.Η.Τ., αναφορικά με την ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, οικονομικού έτους 2018.
 4. Έγκριση της αριθ. 12/2017 απόφασης Δ.Σ. του Δεληχείου Ιδρύματος «Αντωνίου & Ευαγγελίας Δεληχά», που αφορά την ψήφιση Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018.
 5. Έγκριση της αριθ. 13/2017 απόφασης Δ.Σ. του Δεληχείου Ιδρύματος «Αντωνίου & Ευαγγελίας Δεληχά», που αφορά την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, οικονομικού έτους 2018.
 6. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
 7. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
 8. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
 9. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
 10. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στην Επιτροπή Παραλαβής Έργων –Εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 171/1987.
 11. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων του Δήμου Τυρνάβου για το οικονομικό έτος 2018.
 12. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών στο Δήμο Τυρνάβου για το οικονομικό έτος 2018.
 13. 11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού και 8η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Τυρνάβου οικονομικού έτους 2017.
 14. Έγκριση κατάστασης ανατροπών και αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2017.
 15. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής – Απαλλαγή υπολόγου διαχείρισης πάγιας προκαταβολής.
 16. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Τυρνάβου.
 17. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Έργα συντήρησης σχολικών κτιρίων».
 18. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Κέντρο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων – ΚΑΠΗ».
 19. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Τυρνάβου στο Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στη Π.Ε. Λάρισας για το έτος 2018. (αριθ. πρωτ. οικ. 6647/27-10-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας).
 20. Καθορισμός θέσεων στάθμευσης ΑμΕΑ στη Δ.Κ. Αμπελώνα.
 21. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου για μετάβαση στην Αθήνα προς εκτέλεση υπηρεσίας.
 22. Έγκριση αποζημίωσης Δημάρχου για μετάβαση στην Αθήνα προς εκτέλεση υπηρεσίας. – Ψήφιση πίστωσης.