ΣΤΗ Σ.Ε. ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ Δ.Σ. ΕΚΛΕΧΘΗΚΕ Η Ν. ΜΠΑΣΔΕΚΗ

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας που έλαβε χώρα στην Αθήνα, η Πρόεδρος του Δ.Σ.Λάρισας Νικολέττα Ν. Μπασδέκη εκλέχτηκε μεταξύ των μελών της νέας Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας.

Σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων συγκροτεί, στην πρώτη συνεδρίασή της, Συντονιστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά και από δέκα Προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων της περιφέρειας, οι οποίοι εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία.
Η Συντονιστική Επιτροπή εδρεύει στην Αθήνα, εξυπηρετείται από το διοικητικό προσωπικό της Ολομέλειας και έχει Πρόεδρο τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, ο οποίος συγκαλεί τις συνεδριάσεις αυτής, τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα. Οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης και Πειραιά αποτελούν τα άλλα δύο μέλη του Προεδρείου της.
Η Συντονιστική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται στις συνεδριάσεις της τουλάχιστον επτά από τα μέλη της και αποφασίζει με πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων μελών. Έργο της Συντονιστικής Επιτροπής είναι πέραν των όσων προβλέπονται στον Κώδικα περί Δικηγόρων και η αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων και αυτών που αναθέτει σε αυτήν η Ολομέλεια. Οι διατάξεις για τη λειτουργία της Ολομέλειας των Προέδρων ισχύουν αναλογικά και για τη Συντονιστική Επιτροπή αυτής.
Η κ. Μπασδέκη εκλέχθηκε 5η κατά σειρά ψήφων, ενώ εκλέχθηκε επίσης, μετά απο δια βοής ψηφοφορία, και ως αναπληρωματική εκπρόσωπος της Ολομέλειας στην επιτροπή αξιολόγησης του άρθρου 15 του Κώδικα περί Δικηγόρων.