ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002

Από το Δήμο Λαρισαίων ανακοινώνεται ότι οι γεννημένοι άρρενες του έτους 2002, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αρρένων  του Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2119/1993 «Κύρωση Κώδικα Διατάξεων περί Μητρώων Αρρένων», υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση

για την κατάρτιση του Στρατολογικού Πίνακα και καλούνται να προσέλθουν στην υπηρεσία μας,  που στεγάζεται στο ισόγειο του Δημαρχείου Λάρισας, στο Τμήμα Δημοτολογίου ίδιοι ή οι γονείς τους  από  05/02/2018  έως και 16/02/2018  κάθε εργάσιμη μέρα από τις 8:00 π.μ. έως τις 14:00μ.μ. έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους  ταυτότητα.

Παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολείων που θα παραλάβουν το ανωτέρω μήνυμα να ενημερώσουν όλους  τους άρρενες που φοιτούν στο σχολείο τους, καθώς τα Μητρώα Αρρένων τους μπορεί να βρίσκονται στο Δήμο Λαρισαίων ανεξαρτήτως του Δήμου κατοικίας τους.

Τηλ. Επικοινωνίας:  2413500250