ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΑΜΠΕΛΩΝΑ – ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής, η εκµίσθωση των παρακάτω αναλυτικά περιγραφόµενων κοινόχρηστων χώρων που βρίσκονται στο ∆ήµο Τυρνάβου, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, ως εξής 

1 ∆.Κ. Αµπελώνα ΚΧ επί του πεζοδρόµου της οδού Μπλότση 40,00 τ.µ. 5,00€/τ.µ.
2 Τ.Κ. Αργυροπουλίου ΚΧ επί της πλατείας Αργυροπουλίου 38,00 τ.µ. 8,00€/τ.µ.
Η δηµοπρασία για την εκµίσθωση των ανωτέρω δηµοτικών χώρων θα διεξαχθεί την Τρίτη 17 Απριλίου 2018 και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών για την συµµετοχή στη δηµοπρασία) στο ∆ηµοτικό κατάστηµα Τυρνάβου, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διαγωνισµού.

Για να γίνει κάποιος δεκτός ως πλειοδότης πρέπει να καταθέσει στην αρµόδια επιτροπή γραµµάτιο συστάσεως εγγυήσεως του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας για συµµετοχή στο διαγωνισµό, ποσού ίσο µε το 10% του συνολικού µισθώµατος της πρώτης προσφοράς.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο ∆ήµο Τυρνάβου, των οποίων οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

2056160cookie-checkΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΑΜΠΕΛΩΝΑ – ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com