ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ

Την Τετάρτη 25 Απριλίου και ώρα 14:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο  Ελασσόνας, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την υλοποίηση του έργου «Ανακαίνιση – Βελτίωση – Συντήρηση Γυμναστηρίων Δήμου Ελασσόνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.

Έγκριση υποβολής της πρότασης «Ενεργειακή αναβάθμιση μικρού γυμναστηρίου Ελασσόνας» στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος» και έγκριση υποβολής πρότασης για την αγορά μηχανημάτων έργων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.

Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή νέας δημοτικής οδού παράπλευρα του κοινοτικού καταστήματος Βερδικούσιας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.

Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανακατασκευή περιβάλλοντος χώρου στίβου Γυμνασίου Ελασσόνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων και κατασκευή κρασπεδορείθρων στην επέκταση του σχεδίου πόλης Ελασσόνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.

Εξέταση αιτήματος της RURAL CONNECT για χορήγηση δικαιώματος διέλευσης δημόσιου δικτύου τηλεπικοινωνιών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.

Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.

Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

Καθορισμός τελών οστεοφυλακίων της Δ.Κ. Τσαριτσάνης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

Έγκριση εκμίσθωσης της εκμετάλλευσης των δασών «Σκοτίνα» και «Τσακνιάς» της Δ.Κ. Βερδικούσιας στον εκεί Δασικό Συνεταιρισμό. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

Έγκριση απόδοσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας του 25% των εσόδων που εισπράττονται από τη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4497/2017. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (αξία διπλοτύπου για έκδοση οικοδομικής άδειας). Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

Εξέταση αιτήματος υπαλλήλου με σχέση ΙΔΑΧ για αύξηση των ωρών απασχόλησης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του ΟΚΠΑΠ για τα έτη 2014 – 2018. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

Εξέταση αιτήματος του ΟΚΠΑΠ για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του χώρου που διαμορφώθηκε για την στέγαση του ΚΑΠΗ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

Αποδοχή και απόδοση της τακτικής επιχορήγησης μηνός Απριλίου του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αμπελοοινικών θεμάτων. Εισηγητής ο Δ.Σ. κ. Γεώργιος Παπαευθυμίου.

Γνωμοδότηση για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το σταθμό της DIGEA στη θέση «Βερδικούσια» του Δήμου Ελασσόνας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Μπαλούκας.

Έγκριση συμπληρωματικής κατάταξης αθλητικών εγκαταστάσεων. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΟΚΠΑΠ κ. Φώτιος Καραγκόγκος.

Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2014 του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΟΚΠΑΠ κ. Φώτιος Καραγκόγκος.

Καθορισμός ωρών εργασίας των υδρονομέων άρδευσης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σαπουνάς.

Εξέταση αιτημάτων μίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Γιαννωτών και στην Τ.Κ. Μεσοχωρίου με σκοπό την εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σαπουνάς.

Εξέταση αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Λυκουδίου για παραχώρηση της χρήσης αίθουσας του Δημοτικού Σχολίου Λυκουδίου. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Αλεξάνδρα Τσιαντέ.

Εξέταση αιτημάτων Συλλόγων και Σωματείων για οικονομική ενίσχυση. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Αλεξάνδρα Τσιαντέ.

Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια Έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Αλεξάνδρα Τσιαντέ.

Έγκριση 1ου λογαριασμού πιστοποίησης εργασιών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Ελασσόνας». Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΕΛ κ. Ανέστης Σερετίδης.

Έγκριση συνομολόγησης δανείου της ΔΕΥΑΕΛ. Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΕΛ κ. Ανέστης Σερετίδης.

Έγκριση μετονομασίας της Πλατείας Ειρήνης στην Δ.Κ. Ελασσόνας μετά την θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ευαγγέλου.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.