ΣΤΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Η ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΙΟΥ 6,39 ΕΚ. €

Με απόφαση που αναμένεται να υπογράψει πιθανότατα  σήμερα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κ. Αγοραστός, εντάσσεται οριστικά στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 – 2020 η «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΜΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»

στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον».

Σύμφωνα με την μελέτη το έργο θα υλοποιηθεί με 2 (δύο) υποέργα.

Στο Υποέργο 1 θα κατασκευαστούν:  9.220 μ. αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων,  στα οποία συμπεριλαμβάνεται καταθλιπτικός αγωγός μήκους 926 μ., 200 φρεάτια ελέγχου του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και  1 αντλιοστάσιο αποχέτευσης ακαθάρτων.

Επίσης θα κατασκευαστούν 615 παροχές σύνδεσης με τα αντίστοιχα φρεάτια πεζοδρομίου για τη σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, το κόστος των οποίων είναι μη επιλέξιμο και θα καλυφθεί από τη ΔΕΥΑ Τυρνάβου που είναι και ο κύριος του έργου.

Στο Υποέργο 2 θα κατασκευαστεί 1  Μονάδα επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός Καθαρισμός) και 290 μ. αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων στον Τιταρήσιος.

Η μέθοδος επεξεργασίας είναι το σύστημα ενεργού ιλύος με χρήση μεμβρανών MBR με παράλληλη απομάκρυνση αζώτου και χημική αποφωσφόρωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική Περιβαλλοντική Αδειοδότηση.

Το σύνολο της δημόσιας δαπάνης είναι 6.388.900,28 € εκ των οποίων τα 4.898.572,44 είναι η επιλέξιμη δαπάνη και το υπόλοιπο ποσό ύψους 1.490.327,84 € αναμένεται θα χρηματοδοτηθεί από  τη ΔΕΥΑ Τυρνάβου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com