ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Ερώτηση Κ. Μπαργιώτα προς τους υπουργούς Οικονομικών και Εθνικής Αμυνας

Στο άρθρο 127 παρ. Δβ του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74/19-5-2017) προβλέπεται ότι στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυχτερινές ώρες χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (2,77 ευρώ) ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης.

Το ανώτατο όριο των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού

Μέχρι την έκδοση της εν λόγω ΚΥΑ, εξακολουθεί να καταβάλλεται το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. Α8 υποπερίπτωση β΄ του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 (Α΄297) και τις σχετικές εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Παρόλο που έχει παρέλθει διάστημα 12 μηνών από την ψήφιση του ως άνω νόμου, δεν έχει καταβληθεί καμία αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης, ούτε συνεχίστηκε η καταβολή της αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων. Επιπλέον, έχει σταματήσει από 01-01-2018 να καταβάλλεται η αποζημίωση για εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας σε ημέρες αργίας που ανερχόταν στο ποσό των 8,80 ευρώ/υπηρεσία.

Ο βουλευτής Λάρισας με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, κ. Κώστας Μπαργιώτας, ρωτά τους υπουργούς Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας

1) Γιατί δεν έχει εκδοθεί η ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, ενώ έχει παρέλθει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα από την ψήφιση του άρθρου 127 παρ. Δβ του ν. 4472/2017; Που οφείλεται η καθυστέρηση; Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ΚΥΑ; 2) Υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η αναδρομική αποζημίωση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων από 01-01-2017;

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.