ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Παράπονα από άνεργους που θέλουν να διεκδικήσουν κάποια από τις 20 θέσεις κατηγορίας ΠΕ δίμηνης απασχόλησης στους παιδικούς σταθμούς του δήμου Λαρισαίων δέχθηκε το paidis.com, αφού οι συγκεκριμένοι επιστήμονες κάνουν λόγο για φωτογραφική προκήρυξη που βαθμολογεί μόνο την εμπειρία,

χωρίς να λαμβάνει υπόψη κοινωνικά κριτήρια ή την ανεργία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προκήρυξη που βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι και τις 5 Ιουλίου προβλέπει την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση άμεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών  της Διεύθυνσης Αθλητισμού Πολιτισμού και Κοινωνικής Πολιτικής όπως αυτή μετονομάστηκε σε Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών και Εκπαιδευτικών Δράσεων. Οι θέσεις είναι:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ       ΑΤΟΜΑ

ΠΕ NΗΠΙΑΓΩΓΩΝ              5

ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ  4

ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ               3

ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ               4

ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ          2

ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ   2

ΣΥΝΟΛΟ              20

Το σημείο της προκήρυξης που προκαλεί αντιδράσεις με κάποιους μάλιστα να σκέφτονται να προσφύγουν και στο συνήγορο του Πολίτη για να διεκδικήσουν την ακύρωση της προκήρυξης αφορά τα προσόντα που δίνουν βαθμούς για τα οποία αναφέρονται τα εξής:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

  1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)

μήνες εμπειρίας               1              2              3              4              5              6              7              8              9              10           11           12           13                14           …             57           58           59           60 και άνω

μονάδες              7              14           21           28           35           42           49           56           63           70           77           84           91           98                …             399         406         413         420

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1.ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ

  • Ως βαθμολογούμενη εμπειρία θεωρείται η εμπειρία στη δημιουργική απασχόληση.
  • Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
  • Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, κατά περίπτωση, από την παρούσα ανακοίνωση επαγγελματικής άδειας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com