ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τυρνάβου (Κ.Ε.ΔΗ.Τ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών στο Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Τυρνάβου,

και συγκεκριμένα για τις εξής ειδικότητες: ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ (2 άτομα) και ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (1 άτομο).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τυρνάβου (Κ.Ε.ΔΗ.Τ.), Στ. Καράσσου 1, Τ.Κ. 40100, Τύρναβος, υπόψη κας Ελένης Χατζηζήση (τηλ. επικοινωνίας: 2492350170 ή 2492350171).

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στο παρακάτω αρχείο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com