ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΧΥΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΟΚ ΜΕΛΟΥΝΑ

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ομαδικών Καλλιεργειών Τσαριτσάνης – Στεφανόβουνου- Αετοράχης» και με διακριτικό τίτλο «ΑΣΟΚ Μελούνα Ολύμπου» – ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, σύμφωνα και με ληφθείσα ήδη απόφαση του Εκκαθαριστή, κ. Αργυρίου Γ. Χαδούλη, πρόκειται να προβεί σε πώληση του αχύρου, που θα προκύψει από τον αλωνισμό

των σιτηρών του αγροκτήματος, που κατέχει και αξιοποιεί ο ίδιος για λογαριασμό των μελών του.

Η παράδοση της ποσότητας του αχύρου θα πραγματοποιηθεί σε χύδην μορφή στο αγρόκτημα, μετά και τον αλωνισμό, επί ζυγίω και επί αυτοκινήτων του αγοραστή.

Η ανάθεση της πώλησης θα γίνει με μοναδικό κριτήριο την υψηλότερη τιμή ανά κιλό αχύρου πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (€/kg), ορίζεται δε ελάχιστο προσφερόμενο τίμημα για την εκκίνηση του πλειοδοτικού διαγωνισμού, ανά κιλό, το ποσό των 0,025€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Τρόπος πληρωμής:

α) με την υπογραφή της Σύμβασης ανάθεσης του έργου άμεση καταβολή ποσού τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00) πλέον ΦΠΑ

β) με την κάλυψη του ποσού της προκαταβολής, με αντίστοιχη παραδοθείσα ποσότητα, άμεση καταβολή ποσού έξι χιλιάδων ευρώ  (6.000,00€) πλέον ΦΠΑ και

γ) εξόφληση του υπολοίπου εντός πέντε (5) ημερών από την εκκαθάριση των στοιχείων παράδοσης και παραλαβής των ποσοτήτων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή, 06-07-2018 και ώρα 13:00 σφραγισμένη προσφορά, στο γραφείο της έδρας του Συνεταιρισμού, ή στο γραφείο της έδρας του Εκκαθαριστή Αργύριου Γεωρ. Χαδούλη, στην διεύθυνση  Κ. Καρτάλη 1 (4ος Όροφος), ΤΚ 38221, τηλ.: 24210 21670, 21671, 21673.

Είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς ταχυδρομικώς, με την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται η ημερομηνία και ώρα αποστολής, δηλαδή αυτή της Παρασκευής, 06/07/2018 και ώρα 13.00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το αγρόκτημα για το σχηματισμό γνώμης του προς πώληση προϊόντος (αχύρου) μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού και στις ώρες 10.00-12.00 εκάστης ημέρας.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι προσφορές που θα υποβληθούν θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και θα απορριφθούν.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις που λειτουργούν με κάθε νόμιμη μορφή, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Πρόσθετα, γίνονται δεκτές και προσφορές ομάδας ενδιαφερομένων αγοραστών, οι οποίοι θα υποβάλουν κοινή προσφορά ορίζοντας τον εκπρόσωπο της ομάδας τους για την υποβολή της. Κατά τη σύμβαση πώλησης του αχύρου, αυτή θα συνυπογράφεται από όλα τα μέλη της ομάδας.

Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα αναρτηθούν στο site (ηλεκτρονική διεύθυνση) του Συνεταιρισμού www.melounaolympou.gr.

H ανάθεση του έργου θα πραγματοποιηθεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Εκκαθαριστή του Συνεταιρισμού και του αναδόχου αγοραστή, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 15 έως 20 ημέρες.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνεταιρισμού www.melounaolympou.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 6947561220 (Χαδούλης Αργύρης) και 2421313951 (Βασταρδή Αλεξάνδρα).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com