ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Τη σύμβαση για την κατασκευή του έργου “Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στο οδικό δίκτυο δήμου Τυρνάβου”, υπέγραψαν την Τετάρτη ο δήμαρχος Παναγιώτης Σαρχώσης και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρίας σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη των απαραίτητων παρεμβάσεων που θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί

μέσα σε 8 μήνες.

Το έργο είναι συνολικής δαπάνης 88.992,86 € ήτοι 63,22% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης πλέον ΦΠΑ 24%

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το αντικείμενο που δημοπρατείται περιλαμβάνει:

  1. Την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στα τεύχη δημοπράτησης του έργου, για την πλήρη, απρόσκοπτη και συνεχή λειτουργία έργου και την παράδοση σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
  2. Την υποβολή χρονοδιαγράμματος του έργου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την σύνταξη και εφαρμογή Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) του έργου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, το άρθρο 7 και το άρθρο 12 της διακήρυξης, μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και ανεξάρτητα από τη χρηματοδότηση του έργου.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

  1. Η χρονική περίοδος εγγύησης για το παρόν έργο ορίζεται σε 15 μήνες από την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών, που νοείται μετά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας του νέου έργου.
  2. Για την έναρξη προσμέτρησης του χρόνου εγγύησης (υποβολή τελικής επιμέτρησης κ.λ.π.) και τον τρόπο συντήρησης του έργου εφαρμόζεται το άρθρο 171 του Ν.4412/16.
  3. Στο χρονικό αυτό διάστημα (15 μήνες) ο Ανάδοχος υποχρεούται να επισκευάζει άμεσα σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας το σύνολο των νέων έργων κατόπιν πρόσκλησης από την Υπηρεσία.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

  1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 της διακήρυξης του έργου η Ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε σήμερα στο Δήμο Τυρνάβου την με αριθμό LD 18191/00006 εγγυητική επιστολή της Attica Bank ποσού τεσσάρων χιλιάδων τετρακόσιων σαράντα εννέα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά ( 4.449,64 € ) που αντιστοιχεί στο 5% επί της αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α) για την εγγύηση καλής εκτέλεση του έργου,
  2. Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύει το άρθρο 72 παρ. 1 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 17 της διακήρυξης του έργου.

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

  1. Το εργολαβικό αντάλλαγμα του έργου που ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση ορίζεται σύμφωνα με το Τιμολόγιο Τιμών μονάδας και τον προϋπολογισμό των τευχών δημοπράτησης του έργου στο συνολικό ποσό το οποίο εξάγεται ύστερα από το άθροισμα των ακόλουθων δαπανών:

α) της προσφοράς δαπάνης εργασιών του Αναδόχου, ύψους εξήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ενός ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (65.551,34 €),

β) της δαπάνης για Ο.Ε. και Γ.Ε. 18%, ύψους έντεκα χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (11.799,24€),

γ) της δαπάνης απροβλέπτων, ύψους έντεκα χιλιάδων εξακοσίων δύο ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (11.602,59 €).

δ) της δαπάνης αναθεώρησης, ύψους τριάντα εννέα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (39,69 €).

ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 65.551,34 € 11.799,24€
ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 77.350.58  

11.602.59   € 39,69 €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) 88.992,86 €
  1. Το ως άνω εργολαβικό αντάλλαγμα επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. (24%), ύψους είκοσι μία χιλιάδων τριακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών ( 21.358,29 €).
  2. Ο τρόπος πληρωμής του εργολαβικού ανταλλάγματος θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των συμβατικών τευχών και της κείμενης νομοθεσίας.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com