Ο ΑΣΟΚ ΜΕΛΟΥΝΑ ΔΗΛΩΣΕ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Ανακοίνωση του εκκαθαριστή Αρ. Χαδούλη

Ενημερώνουμε τα Μέλη Αγρότες και Ιδιοκτήτες γης, ότι στο πλαίσιο της κτηματογράφησης της περιοχής μας, ο Συνεταιρισμός με αίσθημα ευθύνης έναντι των αγροτών και των λοιπών ιδιοκτητών αλλά και στο πλαίσιο της διαφύλαξης των δικαιωμάτων τους επί της γης, των δικαιωμάτων του Συνεταιρισμού και των συμφερόντων του

Δημοσίου, στα πλαίσια της εκκαθάρισης, έχει υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Με αυτή την κίνηση, εξασφαλίσαμε κι έχουμε ενεργήσει στις απαραίτητες ενέργειες για:

Την ανάδειξη των δικαιωμάτων όπως αυτά απορρέουν από τη νομοθεσία για το είδος της κυριότητας της γης των αγροτών – μελών του Συνεταιρισμού

Την κατοχύρωση όλων των νόμιμων κληρονόμων της γης, όπως αυτοί εμφαίνονται στα νόμιμα έγγραφα περί κληρονομικής διαδοχής, επί των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που νομίμως τους κατοχυρώνονται

Την αποφυγή καταπατήσεων επί της γης και των λοιπών δικαιωμάτων

Την κατοχύρωση της περιουσίας του Συνεταιρισμού

Την αποσαφήνιση των ορίων ιδιοκτησίας επί της γης και τη διαφύλαξη στο μέλλον των δικαιωμάτων, όσο ο Συνεταιρισμός έχει νομική υπόσταση

Την αποφυγή κατάσχεσης της γης από τράπεζες και τρίτους λόγω χρεών των αγροτών – μελών του Συνεταιρισμού

Τη δημιουργία ενός σαφούς πλαισίου τεκμηρίωσης των πραγματικών μελών του Συνεταιρισμού, όπως αυτά καταγράφονται κατά την αρχική παραχώρηση χρήσης της γης τους στο Συνεταιρισμό

Τη δημιουργία ενός νομικού κεκτημένου για τη διάθεση συντόμως μερίσματος στους αγρότες που το δικαιούνται, έναντι της πλήρους χρήσης και κάρπωσης της γης από το Συνεταιρισμό.

Ως εκκαθαριστής και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την νομοθεσία, προχώρησα α’ αυτή την ενέργεια, ώστε να τεθεί η βάση  για τη νομική και γεωγραφική τεκμηρίωση της γης που νέμεται, κατέχει και καλλιεργεί αδιαλείπτως ο Συνεταιρισμός προς όφελος των αρχικών και μετέπειτα  κυρίων της γης, που συναίνεσαν όλα αυτά τα χρόνια προς αυτήν την κατεύθυνση.  Επιπλέον, με την εν λόγω κίνηση διασφαλίσαμε τη γη, ώστε να μην μπορεί οποιαδήποτε τράπεζα ή έμπορος να την κατάσχει λόγω χρεών, εκμεταλλευόμενοι το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.

Αυτές οι κινήσεις έγιναν ενάντια και σε αντίθεση του αρνητικού κλίματος που προσπαθεί να δημιουργήσει μία περιορισμένη ομάδα μελών του Συνεταιρισμού, η οποία αντιπροσωπεύει το 1% των μελών του, η οποία με ανορθόδοξες μεθοδεύσεις προσπαθεί να επιβάλει μη σύννομες πρακτικές σε βάρος της πλειοψηφίας των μελών του Συνεταιρισμού και του Δημοσίου γενικότερα.

Δηλώθηκαν στο Κτηματολόγιο τα νόμιμα δικαιώματα σε σχέση με τη γη, τα κτίσματα, τις γεωτρήσεις και τις λοιπές εγκαταστάσεις.

Να τονίσουμε ότι η υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας με τη συνδρομή επαγγελματιών του είδους με τεράστια εμπειρία χιλιάδων δικαιωμάτων σε ολόκληρη τη χώρα, έγινε με γνώμονα την αποφυγή ταλαιπωρίας στο μέλλον των αγροτών, εξαιτίας ανούσιων τυχόν δικαστικών διενέξεων για την τεκμηρίωση των πραγματικών τους δικαιωμάτων, λόγω ελλείψεων τίτλων ιδιοκτησίας και εγγράφων κάρπωσης και χρήσης, καθώς ο Συνεταιρισμός προβαίνει για λογαριασμό τους στην εν λόγω τεκμηρίωση, όπως και όπου αυτή ενδείκνυται από το νομικό πλαίσιο των ακινήτων, τη στιγμή που όλες οι προηγούμενες διοικήσεις από την ημερομηνία σύστασης του Συνεταιρισμού (έτη 1973-1974) δεν είχαν φροντίσει για αυτό.

Να τονιστεί, ιδιαίτερα, η συμβολή, στην πράξη αυτή, ορισμένων από τα προσωρινά μέλη των Διοικήσεων του Συνεταιρισμού και άλλων απλών μελών, τα οποία, με την πληροφόρηση που παρείχαν, βοήθησαν στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

Πρόσθετα, να τονιστεί η συμβολή των στελεχών της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τα οποία συνέβαλαν τα μέγιστα για την παροχή πληροφοριών συμπλήρωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εκτέλεση του έργου.

Τσαριτσάνη, 3/8/2018

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com