ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ: ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΚΑΙ ΧΑΛΒΑΔΟΠΩΛΕΙΩΝ

Εκτίθενται σε φανερή και προφορική πλειοδοτική δηµοπρασία που θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Τυρνάβου στις 10 Αυγούστου 2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 το πρωί (ώρα λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών) ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής, η εκµίσθωση κατά τις µέρες της Γιορτής Κρασιού Αµπελώνα

(23-08-2018 έως και 27-08-2018) των παρακάτω χώρων :

α/α Χώρος εγκατάστασης Ποσό α΄προσφοράς Ποσό εγγυητικής

1 υπαίθριος χώρος Νο1 για την εγκατάσταση χαλβαδοπωλείου  220,00 € 22,00€

2 υπαίθριος χώρος Νο2 για την εγκατάσταση χαλβαδοπωλείου  410,00 € 41,00€

3 υπαίθριος χώρος Νο3 για την εγκατάσταση χαλβαδοπωλείου  220,00 € 22,00€

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλουν στην αρµόδια επιτροπή:

α) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων για ποσό ίσο µε το δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς.

β) Αξιόχρεο κατά την κρίση της επιτροπής εγγυητή.

γ) Βεβαίωση του ∆ηµοτικού ταµείου του ∆ήµου Τυρνάβου περί µη οφειλής.

δ) Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων της διακήρυξης και δέσµευσης για την εφαρµογή και υλοποίηση τους.

ε) Αντίγραφα αδείας λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή εργαστηρίου παρασκευής παραδοσιακού χαλβά.

ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

Εκτίθεται σε φανερή και προφορική πλειοδοτική δηµοπρασία που θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Τυρνάβου στις 10 Αυγούστου 2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 το πρωί (ώρα λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών) ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής, η εγκατάσταση ενός (1) Λούνα – Παρκ κατά τις µέρες της Γιορτής Κρασιού Αµπελώνα (23-08-2018 έως και 27-08-2018) σύµφωνα µε τα παρακάτω :
1. Η τιµή πρώτης προσφοράς ορίζεται στα πεντακόσια σαράντα ευρώ (540,00€) συνολικά.
2. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν στην αρµόδια επιτροπή:
α) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων για ποσό ίσο µε το δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς ήτοι πενήντα τέσσερα ευρώ (54,00€).
β) Αξιόχρεο κατά την κρίση της επιτροπής εγγυητή.
γ) Βεβαίωση του ∆ηµοτικού ταµείου του ∆ήµου Τυρνάβου περί µη οφειλής.
δ) Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης του έργου λειτουργίας του ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ και υπεύθυνη δήλωση – βεβαίωση περί καλής λειτουργίας και ασφάλειας των µηχανηµάτων καθώς και περί καλής εγκατάστασης, στατικότητας, και
ασφαλούς λειτουργίας.
ε) Υπεύθυνη δήλωση µε θεωρηµένΟ το γνήσιο της υπογραφής, καλής εκτέλεσης όλων των όρων του Συµφωνητικού.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το αρµόδιο τµήµα εσόδων του ∆ήµου από την κ. Σακούτσιου Βασιλική στο τηλέφωνο 2492350103.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com