ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ: ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙ ΕΡΓΟ 340.000€ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Στη δημοσιότητα έδωσε ο δήμος Τυρνάβου τη διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου “επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων δήμου Τυρνάβου” συνολικού προϋπολογισμού 340.000 € με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” και ίδιους πόρους.

Το έργο για το οποίο είχε γράφει σχετικά το paidis.com τον Απρίλιο προβλέπει τις παρακάτω εργασίες που θα ολοκληρωθούν σε 360 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο:

 Αποξήλωση υπάρχουσας ξύλινης στέγης με κεραμίδια και κατασκευή νέων ξύλινων κεραμοσκεπών με επικάλυψη κεραμιδίων στα σχολεία:

α. Δημοτικό Σχολείο Δένδρων

β. Δημοτικό Σχολείο Αργυροπουλίου

γ. 2ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελώνα

 Αποξήλωση επιχρισμάτων από ασβεστοκονιάματα και κατασκευή Θερμοπρόσοψης με θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης με επίστρωση ακρυλικού ασταριού βασικής στρώσης και έγχρωμου σοβά φινιρίσματος στα σχολεία:

α. Δημοτικό Σχολείο Δένδρων

β. Δημοτικό Σχολείο Πλατανουλίων

 Ενίσχυση φέροντος οργανισμού στα Δημοτικά σχολεία Δένδρων και Πλατανουλίων.

 Κατασκευή ψευδοροφών γυψοσανίδας στα δημοτικά σχολεία Δένδρων και Αργυροπουλίου (τμήμα αυτού).

 Κατασκευή ψευδοροφών από πλάκες ορυκτής ίνας στα δημοτικά σχολεία Πλατανουλίων, 2ο Αμπελώνα και Αργυροπουλίου (τμήμα αυτού).

 Αντικεραυνική προστασία κτιρίων στα σχολεία:

α. Γυμνάσιο Αργυροπουλίου

β. 2ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελώνα

γ. 3ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελώνα

 Γενικές κατασκευές και επισκευές συντήρησης σε διάφορα σχολικά κτίρια

-Κατασκευή Ράμπες ΑΜΕΑ από οπλισμένο σκυρόδεμα και βιομηχανικό δάπεδο.

-Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά

-Χρωματισμοί.

-Αποξήλωση και κατασκευή νέων οριζόντιων και κατακόρυφων υδρορροών

 Διάφορες ειδικές κατασκευές

-Σύστημα αποχέτευσης απορροφητικού βόθρου στο Δημοτικό Σχολείο Δένδρων

-Συνδέση αποχέτευσης τουαλετών με σωλήνες PVC Φ100 ή Φ120 με σύστημα απορροφητικών βόθρων και μέγιστη απόσταση 5,0 μ, με φρεάτια επίσκεψης

α. Δημοτικό Σχολείο Δένδρων και

β. 1ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου

-Μεταφορά – τοποθέτηση προκατασκευασμένου μεταλλικού οικίσκου W.C. διαστάσεων 3,0Χ3,0Χ2,5 μ σε απόσταση 60 μ και σύνδεση της υδραυλικής εγκατάστασης στη νέα θέση στο Δημοτικό Σχολείο Δένδρων.

Η διακήρυξη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
του Ανοικτού ∆ηµόσιου Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για το έργο:
“ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ”
Ο ∆ήµος Τυρνάβου προκηρύσσει Ανοικτό ∆ιαγωνισµό για τη σύναψη ηλεκτρονικής δηµόσιας σύµβασης έργου κάτω των ορίων σύµφωνα µε το Ν.4412/16 του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ”, µε προϋπολογισµό 340.000,00€ (µε Φ.Π.Α.).
Το έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ, µε προϋπολογισµό 274.193,55€ (χωρίς Φ.Π.Α.), µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής µε το σύστηµα προσφοράς µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παρ.2.(α) του Ν.4412/16.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.
Στη δηµοπρασία δικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται ως εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ, µε βάση το ισχύον ανώτατο όριο προϋπολογισµού και που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού
µε την Ένωση προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ µέχρι την 20/09/2018 καταληκτική ηµεροµηνία, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00π.µ. στην Ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονικό φάκελο.
Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20/09/2018 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.00π.µ.
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από τον εκπρόσωπό τους, νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά επί ποινή απόρριψης της προσφοράς προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης, συµπεριλαµβανόµενης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος / συντονιστής αυτής.
Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται:
α) ένας (υπο) φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής».
β) ένας (υπο) φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
Το έργο χρηµατοδοτείται από την ΣΑΕ055 του Π.∆.Ε, σε βάρος του προϋπολογισµού του ενάριθµου αριθµού 2017ΣΕ05500010 του ΥΠ. ΕΣΩΤ. και Σ.Α.Τ.Α του ∆ήµου Τυρνάβου.
Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συµµετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 5.483,87 €.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 µήνες.
Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε 360 ηµέρες.
Η διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.tirnavos.gr).
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης δηµοσιεύεται στον Ελληνικό τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν.4412/16 και αναρτάται στο πρόγραµµα «∆ιαύγεια» www.diavgeia.gov.gr.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, έµµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στον ειδικό δηµόσιο προσβάσιµο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜ∆ΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com