ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ Ο Π. ΜΠΑΝΤΡΑΛΕΞΗΣ

Με απόφαση του δημάρχου Τυρνάβου Παναγιώτη Σαρχώση η οποία δημοσιεύθηκε στη “Διαύγεια”, ορίζεται ως αναπληρωτής Προϊστάµενος του Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Προµηθειών του δήμου Τυρνάβου, ο υπάλληλος Παναγιώτης Μπαντραλέξης του Αντωνίου, κατηγορίας ∆Ε,

κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών, µε Α΄ βαθµό µέχρι την τοποθέτηση νέου Προϊσταµένου, κατόπιν επιλογής από το υπηρεσιακό συµβούλιο.

Στον αναφερόµενο θα καταβάλλεται για όσο χρόνο θα ασκήσει τα καθήκοντα του προϊσταµένου, το προβλεπόµενο για τη θέση επίδοµα.