3.468 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων/ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ εξέδωσε την υπ’ αριθ. 8740/8-10-2018   απόφαση   ένταξης   για   τη   2η  πρόσκληση   της   Δράσης   10.1.08   «Εφαρμογή   της   μεθόδου σεξουαλικής   σύγχυσης   των   μικρολεπιδόπτερων   (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)»  

του   Μέτρου   10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά  και  κλιματικά  μέτρα»   του  Προγράμματος   Αγροτικής Ανάπτυξης  2014   –2020.

Συγκεκριμένα στη   Δράση   10.1.08   εντάχθηκαν   3.468   δικαιούχοι   με   συνολική   ενταγμένη   έκταση  67.929,1 στρέμματα και συνολική Δημόσια Δαπάνη στην πενταετία 16.143.569,04 €.

Οι δικαιούχοι εντάσσονται για πέντε έτη, με πρώτο έτος εφαρμογής το 2018 και η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται ετησίως, σε δύο το πολύ δόσεις, μετά την ολοκλήρωση των ετήσιων δεσμεύσεων και την διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων.

Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν για την έκδοση της απόφασης ένταξης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), το οποίο θα λάβουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση στήριξης

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com