ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου αναμένεται να εκτεθεί σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση ισόγειου δημοτικού καταστήματος επιφάνειας 150,00 τ.μ. με βοηθητικούς χώρους, που βρίσκεται στην Δ.Κ. Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου, στην οδός Δημοκρατίας αριθμ. 8 . 

Τιμή α΄ προσφοράς 350,00€.

Η δημοπρασία για την εκμίσθωση του ανωτέρω δημοτικού καταστήματος θα διεξαχθεί την Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα Τυρνάβου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Για να γίνει κάποιος δεκτός ως πλειοδότης πρέπει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή και να καταθέσει στην Επιτροπή:
1. φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας του ιδίου και του εγγυητή του,
2. γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων περί καταθέσεως σε αυτό ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ως εγγύηση για συμμετοχή στον διαγωνισμό, ποσού ίσου με το 10% των ετησίων μισθωμάτων της πρώτης προσφοράς, ήτοι 420,00€ για το ανωτέρω κατάστημα.
3. εκκαθαριστικό τελευταίου έτους του ιδίου και του εγγυητή του,
4. βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας του ιδίου και του εγγυητή του,
5. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων του διαγωνισμού και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα καθώς και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο για το οποίο εκδήλωσε ενδιαφέρον.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στον Δήμο Τυρνάβου, αντίγραφο των οποίων μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το γραφείο Εσόδων.

Πληροφορίες κ. Σακούτσιου Βασιλική, τηλ. 2492350103 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ