ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝ (ΔΙΗΜΕΡΩΝ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑΔΕ

Αναλυτικά όλη η εγκύκλιος που κάνει ειδική αναφορά για τη φετινή χρονιά

Με αφορμή την έναρξη της νέας αποστακτικής περιόδου για τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του άρθρου 7 Ε΄ του ν.2969/01 (Α΄ 281) «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

  1. α) Από την τρέχουσα αποστακτική περίοδο παρέχεται η δυνατότητα να εκδίδεται άδεια απόσταξης στους αμπελοκαλλιεργητές, οι οποίοι παραδίδουν τη συγκομισθείσα από αυτούς ποσότητα σταφυλιών προς επεξεργασία σε οινοποιεία, είτε συνεταιριστικά, στα οποία μέλη είναι και οι ίδιοι είτε σε λοιπά πλην αυτών οινοποιεία, για στέμφυλα τα οποία επιστρέφονται σ΄ αυτούς από τα οινοποιεία, τηρουμένων κατά τα λοιπά των οριζόμενων στις διατάξεις του άρθρου 7 Ε΄ του ν. 2969/01.

β) Για την παράδοση της συγκομισθείσας ποσότητας σταφυλιών από τους αμπελοκαλλιεργητές, οι οποίοι προτίθενται να λειτουργήσουν στα πλαίσια του καθεστώτος των μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων), προς επεξεργασία σε οινοποιείο, εφόσον είναι υπόχρεοι σε τήρηση λογιστικών αρχείων εκδίδεται παραστατικό διακίνησης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν.4308/2014, το οποίο συνοδεύει το προϊόν μέχρι τον τελικό προορισμό του. Δεν απαιτείται έκδοση παραστατικού διακίνησης για την παράδοση του εν λόγω προϊόντος (σταφυλιών), εφόσον εκδίδεται άμεσα τιμολόγιο πώλησης που συνοδεύει τα ως άνω αγαθά στον τελικό προορισμό τους, δηλαδή στην περίπτωση αυτή το τιμολόγιο είναι και έγγραφο διακίνησης.

Επίσης δεν απαιτείται έκδοση παραστατικού διακίνησης για την μεταφορά του ως άνω προϊόντος (σταφυλιών) από τα φυσικά πρόσωπα της υποπαραγράφου β΄ της παραγράφου 8 της ενότητας Ε΄ του άρθρου 7 του ν.2969/2001, όπως ισχύει, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις αυτές, τα οποία δεν υποχρεούνται σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων. Σε αυτή την περίπτωση το παραστατικό διακίνησης εκδίδεται από την αντισυμβαλλόμενη οντότητα δηλ. το οινοποιείο.

Στην περίπτωση που επιστρέφονται στέμφυλα από το οινοποιείο στον αμπελοκαλλιεργητή, εκδίδεται παραστατικό διακίνησης από το οινοποιείο. Διευκρινίζεται ότι το παραστατικό διακίνησης εκδίδεται ανεξάρτητα από το εάν η διακίνηση διενεργείται με μεταφορικά μέσα του αμπελοκαλλιεργητή ή οποιουδήποτε τρίτου.

γ) Για τον υπολογισμό της ποσότητας των στεμφύλων που δύναται να επιστραφούν στον ενδιαφερόμενο αμπελοκαλλιεργητή και η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τα 5.486 χιλ/μα – λαμβάνονται υπόψη:

 Η ποσότητα των στεμφύλων που θα προκύψουν από την ποσότητα των σταφυλιών που παραδίδονται στο οινοποιείο, υπολογιζόμενη από αυτήν σύμφωνα με τους συντελεστές που καθορίζονται στην υπ΄ αριθ. Φ.734/518/8.12.1995 ΕΔΥΟ (0,2 – 0,35).

 Η χωρητικότητα του άμβικα, στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η απόσταξη, υπολογίζοντας ότι σε κάθε απόσταξη ο άμβικας πληρούται κατά 77% με στέμφυλα και  Η διάρκεια απόσταξης (οκτώ 24ωρα κατ΄ ανώτατο).

δ) Για τη χορήγηση της άδειας απόσταξης ο αμπελοκαλλιεργητής στην υποβαλλόμενη από αυτόν στο αρμόδιο Τελωνείο αίτηση – δήλωση του μικρού αποσταγματοποιού και  ειδικότερα στη θέση 7 αυτής θα πρέπει να αναγράφει την ποσότητα των στεμφύλων που επεστράφησαν από το οινοποιείο, την επωνυμία του οινοποιείου και το παραστατικό με το οποίο έγινε η διακίνηση.

Μαζί με τη δήλωση του μικρού αποσταγματοποιού, για λόγους ελέγχου της εν λόγω διαδικασίας, πέραν της προβλεπόμενης βεβαίωσης της οικείας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) θα πρέπει να προσκομίζονται αντίγραφο της υποβληθείσας δήλωσης συγκομιδής σταφυλιών, ως και αντίγραφα των κατά περίπτωση παραστατικών διακίνησης – παράδοσης των σταφυλιών στο οινοποιείο και του παραστατικού διακίνησης στεμφύλων από το οινοποιείο στον αμπελοκαλλιεργητή.

Η υποχρέωση αυτή υφίσταται και για τις περιπτώσεις που η βεβαίωση αμπελοκαλλιέργειας εκδίδεται από τον οικείο δήμο ή κοινότητα, σύμφωνα και με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την υπ΄ αριθμ. πρωτ, ΔΕΦΚ 5038237 ΕΞ 2010/13-09-2010 Εγκύκλιο Διαταγή.

Επιπλέον, η ποσότητα των στεμφύλων που θα επιστραφεί προς απόσταξη [με τους προαναφερθέντες ανωτέρω [σημείο (1γ)] περιορισμούς], δύναται να αναγράφεται επί του, κατά περίπτωση, παραστατικού διακίνησης με το οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά των σταφυλιών από τον αμπελοκαλλιεργητή στο οινοποιείο. Σε διαφορετική περίπτωση προσκομίζεται στο αρμόδιο τελωνείο σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του ενδιαφερόμενου αμπελοκαλλιεργητή και του οινοποιού, στο οποίο αναφέρεται ρητά η υποχρέωση του δεύτερου εξ αυτών για την επιστροφή της δικαιούμενης κατά τα ανωτέρω ποσότητας στεμφύλων που θα προκύψουν από την οινοποίηση της παραδοθείσας ποσότητας σταφυλιών.

ε) Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί παραγωγή οίνου (σε ποσότητα μη υπερβαίνουσα τα 1.000 λίτρα, με αντίστοιχη ποσότητα σταφυλιών μη υπερβαίνουσα τα 1.700 χιλιόγραμμα) από τον ίδιο τον αμπελοκαλλιεργητή, για την ιδία αυτού κατανάλωση, η ποσότητα των αντιστοίχως, από την εν λόγω κατεργασία, λαμβανομένων στεμφύλων και η ποσότητα των στεμφύλων που θα επιστραφεί από το οινοποιείο δεν μπορεί να υπερβαίνει την ποσότητα των στεμφύλων που αντιστοιχεί στο σύνολο των αντιστοίχων ποσοτήτων σταφυλιών και υπό τον περιορισμό βεβαίως της κατά τα ανωτέρω ανώτατης ποσότητας στεμφύλων που δύναται να αποσταχθεί (5.486 χιλιόγραμμα στεμφύλων).

Για παράδειγμα, αμπελοκαλλιεργητής έστω ότι έχει συγκομίσει 40.000 χιλιόγραμμα σταφύλια εκ των οποίων τα 1.700 χιλιόγραμμα κατεργάσθηκε ο ίδιος (προς παραγωγή οίνου για την ιδία αυτού κατανάλωση) και τα υπόλοιπα 40.000 – 1.700 = 38.300 χιλιόγραμμα παρέδωσε σε οινοποιείο/α προς επεξεργασία. Από τις εν λόγω ποσότητες σταφυλιών προκύπτουν στέμφυλα (θεωρώντας συντελεστή 0,2) 340 και 7.660, χιλιόγραμμα αντίστοιχα. Ο εν λόγω αμπελοκαλλιεργητής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 7, παρ. Ε.1) του ν.2969/2001, δύναται να αποστάξει κατ΄ ανώτατο οκτώ (8) εικοσιτετράωρα, ήτοι μέχρι 192 ώρες.

Θεωρώντας ότι η απόσταξη θα πραγματοποιηθεί σε άμβικα χωρητικότητας 130 λίτρων και υπολογίζοντας 3 ½ ώρες ως χρόνο απόσταξης για τον εν λόγω άμβικα (ο οποίος πληρούται με 100 χιλιόγραμμα στεμφύλων ανά απόσταξη) ο εν λόγω αμπελοκαλλιεργητής δύναται να πραγματοποιήσει 192 ÷ 3 ½ = 54,86 αποστάξεις (καζανιές), ήτοι δύναται να αποστάξει συνολικά 5.486 χιλιόγραμμα στεμφύλων.

Ως εκ τούτου, στον εν λόγω αμπελοκαλλιεργητή δύναται να επιστραφούν, προς απόσταξη, από το οινοποιείο 5.146 χιλιόγραμμα στεμφύλων, που προκύπτει αν από ανώτατη ποσότητα που δύναται να αποστάξει (5.486 χιλιόγραμμα) αφαιρεθεί η ποσότητα που προκύπτει από την παραγωγή των 1000 λίτρων οίνου για την ιδία αυτού κατανάλωση (340 χιλιόγραμμα).

Εφιστάται η προσοχή στους εμπλεκόμενους στην εν λόγω διαδικασία, ώστε η ποσότητα των στεμφύλων που θα επιστρέφεται στον αμπελοκαλλιεργητή να μην υπερβαίνει την ποσότητα των στεμφύλων που, σύμφωνα με το νόμο και τους προαναφερόμενους περιορισμούς, ο εν λόγω αμπελοκαλλιεργητής δύναται να αποστάξει.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 7. παρ. Ε.2) του ν.2969/2001, ως στέμφυλα ορίζονται «τα προερχόμενα από την κανονική και επιμελημένη έκθλιψη των σταφυλιών, η απόδοση των οποίων σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη δεν υπερβαίνει τα 7,5 λίτρα ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρών στεμφύλων κατ’ ανώτατο όριο» και επισημαίνεται ότι με βάση ακριβώς το τιθέμενο από τις εν λόγω διατάξεις όριο διακρίνεται αντικειμενικά η συγκεκριμένη πρώτη ύλη (στέμφυλα) – η οποία και μόνον (από τα αμπελοοινικά προϊόντα) δύναται να αποστάζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος των μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων) – σε σχέση τόσο με τον (παραγόμενο) οίνο, όσο και με το όλο προϊόν που προκύπτει από την έκθλιψη και ζύμωση αυτούσιων των σταφυλιών.

  1. Κατά την τρέχουσα αποστακτική περίοδο και μόνο, λόγω των εκτάκτων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στη χώρα μας, δύναται να χορηγηθεί άδεια απόσταξης στεμφύλων σε αμπελοκαλλιεργητές οινοποιήσιμων αλλά μη επιλέξιμων προς οινοποίηση σταφυλιών, που οδηγήθηκαν από αυτούς σε λοιπούς κατά νόμο προορισμούς, σύμφωνα με τις σχετικές βεβαιώσεις των οικείων Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) και την υποβαλλόμενη από αυτούς δήλωση συγκομιδής, με ανάλογη εφαρμογή των όρων και διατυπώσεων της παρ. 1 της παρούσας.
  2. Τέλος, επισημαίνεται, κατόπιν και των διαλαμβανομένων στην παρούσα, η ανάγκη για διασταυρωτικούς σχετικούς ελέγχους και στα εμπλεκόμενα οινοποιεία κατά τη διενέργεια των συστηματικών και στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με σχετικές εγκυκλίους διαταγές, στο καθεστώς των μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων).

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ