ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΙ 102 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Την πρόσληψη εκατόν δύο (102) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ως δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης όπως φαίνεται παρακάτω:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 22

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 77

ΣΥΝΟΛΟ 102

Οι προσλαβανόμενοι θα εργασθούν το ανώτερο δύο μήνες ή αλλιώς ως την έκδοση των οριστικών πινάκων διορισμού της προκήρυξης 3Κ/2018 καλύπτοντας εξαιρετικές ή κατεπείγουσες ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας εάν η έκδοση επισυμβεί νωρίτερα από την παρέλευση του διμήνoυ ή αλλιώς ως την έκδοση της νομοθετικής ρύθμισης περί παράτασης του 8μηνου του Ν.4210/2018 άρθρο 8.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής τους και να την υποβάλουν, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λαρισαίων, Ίωνος Δραγούμη 1, Τ.Κ. 41222, Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κου Βλησσαρούλη
Βασιλείου (τηλ. επικοινωνίας: 2413-500297) από 4-12-2018 ως 10-12-2018 .
Επισήμανση: Όσοι έχουν καταθέσει αίτηση συμμετοχής στις 3-12-2018 θα πρέπει να προσέλθουν εκ νέου με κατάθεση νέας αίτησης της εν λόγω ανακοίνωσης.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού σε οποιαδήποτε φάση οι δε συμμετέχοντες ουδέν δικαίωμα εκ της απλής συμμετοχής τους και κατάταξή τους στους πίνακες έχουν. Η συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία ισοδυναμεί με ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της διακήρυξης.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com