ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΡΟΔΙΑ – ΣΚΑΜΝΙΑ

Σε δημοπράτηση του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΙΑΣ – ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ προϋπολογισμού 1.460.000,00€, προχώρησε η περιφέρεια Θεσσαλίας δημοσιοποιώντας τη σχετική διακήρυξη που ορίζει ότι οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019.

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή η εργολαβία αφορά σε εργασίες αποκατάστασης των βραχοπτώσεων και γενικότερης στήριξης της κατολισθαίνουσας περιοχής στην Επαρχιακή Οδό Ροδιά – Συκαμινέα. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν εργασίες για την αντιμετώπιση των καταπτώσεων και τη στήριξη του βραχώδους όγκου του πρανούς ανάντη της οδού, το οποίο παρουσιάζει τάσεις απόσχισης σε μήκος περίπου 400 μέτρων. Μικρές επεμβάσεις περιορισμένου μήκους θα πραγματοποιηθούν επίσης για αποκατάσταση ασφαλτικών στρώσεων στο υπόλοιπο μήκος της οδού που ενώνει τη Ροδιά με τη Συκαμινέα σε θέσεις κυρίως ελιγμών. Η αρμοδιότητα πραγματοποίησης εργασιών συντήρησης στα ανωτέρω τμήματα ανήκει στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λάρισας.

Οι εργασίες που αφορούν στην αντιμετώπιση των καταπτώσεων και τη στήριξη του βραχώδους όγκου συνίστανται στα εξής:

  • Στο τμήμα από τη Χ.Θ. 0+92 έως τη Χ.Θ. 0+152, πρόκειται να κατασκευαστεί τοιχίο αντιστήριξης για την συγκράτηση των καταπτώσεων, ύψους 3,5 μέτρων και μήκους 60 μέτρων. Η εξασφάλιση της ελεύθερης αποστράγγισης θα γίνει με την τοποθέτηση διαπερατής επίχωσης ικανού πάχους πίσω από το τοιχίο.
  • Στην τμήμα από τη Χ.Θ. 0+152 έως τη Χ.Θ. 0+262, μετά την εκτέλεση εργασιών ξεσκαρώματος των βραχωδών τεμαχών που είναι χαλαρωμένα ή εγκλωβισμένα στην βλάστηση πάνω από το επίπεδο του δρόμου και μέχρι ύψους 25μ περίπου, θα πραγματοποιηθεί συστηματική εφαρμογή αγκυρώσεων πλήρους πάκτωσης, μήκους 6μ και 3μ στην κατώτερη σειρά, σε κάνναβο 3χ3μ ή και κατά θέσεις πιο πυκνά, σε τμήματα του πρανούς ύψους 20 έως 25μ περίπου πάνω από το οδόστρωμα. Τα αγκύρια θα ενώνονται μεταξύ τους με βαρέως γαλβανισμένο χαλύβδινο συρματόσχοινο d=12mm, και πυρήνα από χάλυβα, το συρματόσχοινο θα ενώνει διαγώνια ή οριζόντια τα αγκύρια. Οι αγκυρώσεις θα διατρηθούν σε συνολική επιφάνεια 2.000m περίπου.

Στο ίδιο τμήμα, θα γίνει η κατασκευή ενός σκέπαστρου από οπλισμένο σκυρόδεμα, ικανού να αντισταθεί στα φορτία κρούσης των συχνότερα αναμενόμενων βραχοπτώσεων. Το εσωτερικό πλάτος του είναι 7,0μ., για την διασφάλιση του εύρους οδοστρώματος που ήδη υπάρχει και η κατασκευή θα είναι ανοικτή από την εξωτερική, κατάντη πλευρά έτσι ώστε να μην απαιτείται τεχνητός φωτισμός. Στην οροφή του σκέπαστρου θα διαστρωθεί επίχωμα πάχους 1μ για την απορρόφηση του φορτίου κρούσης. Για την εξασφάλιση της ελεύθερης απορροής των υδάτων στην περιοχή του σκεπάστρου θα γίνει η κατασκευή τεχνικών με κανάλι στο οδόστρωμα και εσχάρα εγκάρσια στην οδό στην είσοδο και την έξοδο του σκεπάστρου.

  • Στο τμήμα από τη Χ.Θ. 0+262 έως τη Χ.Θ. 0+350 θα πραγματοποιηθεί, στη στέψη του πρανούς, η κατασκευή ενός φράχτη συγκράτησης βραχοπτώσεων από μεγαλύτερα υψόμετρα, απορρόφησης ενέργειας των 2000kJ και ύψους 5μ. Πλέγμα συγκράτησης των μικρότερων τεμαχών βράχου θα αναπτυχθεί στην επιφάνεια του πρανούς κάτω από τον φράχτη ανάσχεσης. Επίσης στη βάση του πρανούς θα κατασκευασθεί τάφρος πλάτους ενός μέτρου για να συλλέγονται τα βραχοτεμάχια.
  • Στο τμήμα από τη Χ.Θ. 0+350 έως τη Χ.Θ. 0+410 θα εφαρμοσθούν αγκύρια και πλέγμα, έως ύψους 20μ., για την βελτίωση της ευστάθειας των πακέτων πετρώματος που είναι καταπονημένα από διακλάσεις.

Για να καταστεί δυνατή η κατασκευή του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μελέτη κυκλοφοριακής ρύθμισης με παράκαμψη της οδού, η οποία πρέπει να εγκριθεί αρμοδίως. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην κατάλληλη σήμανση με σκοπό την ασφαλή κυκλοφορία. Είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει, να συντηρήσει και να προβεί στην κατάλληλη σήμανση των οδών προσπελάσεως, των παρακαμπτηρίων και άλλων έργων που χρειάζονται προσωρινά (προσωρινές γέφυρες κλπ) για την πλήρη και συνεχή εξασφάλιση της κυκλοφορίας που διέρχεται από την οδό κατά την διάρκεια της κατασκευής της.

Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου είναι είκοσι (20) μήνες.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com