ΞΕΚΙΝΑ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Δείτε αναλυτικά πια έργα θα γίνουν σε όλο το δήμο

Υπογράφηκε την Τετάρτη η σύμβαση κατασκευής του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Τυρνάβου» προϋπολογισμού μελέτης 800.000 € από τον Δήμαρχο Τυρνάβου κ. Παναγιώτη Σαρχώση και τους εκπροσώπους της αναδόχου Εταιρείας «Λατομεία Τυρνάβου Α.Ε.». 

Το έργο αφορά την αναβάθμιση και συντήρηση υποδομών του Δήμου Τυρνάβου, για την αντιπλημμυρική προστασία καθώς και για την βελτίωση τις απορροής των ομβρίων υδάτων, έργα που προτείνονται να κατασκευαστούν τις Τοπικές Κοινότητες Δαμασίου, Αργυροπουλίου, Αμπελώνα και Ροδιάς.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΟΙΚΙΣΜOΣ ΔΑΜΑΣIΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ

Στο βορειοανατολικό όριο τις Τ.Κ. Δαμασίου του Δήμου Τυρνάβου υφίσταται αρδευτική τάφρος που εξυπηρετεί την άρδευση εκτάσεων νότια του οικισμού.

Ειδικότερα, τμήμα τις μήκους περί τα 230m χωροθετείται παράπλευρα τις επαρχιακής οδού Δαμασίου – Κουτσόχερου και γειτνιάζει με παρακείμενες οικίες. Στο τμήμα αυτό η αρδευτική τάφρος έχει τραπεζοειδής διατομή και μέρος τις είναι επενδεδυμένο με σκυρόδεμα. Στη συνέχεια η διατομή τις τάφρου αλλάζει σε κλειστή ορθογωνική διαστάσεων 2,0×2,0m για μήκος περί τα 60m και στη συνέχεια κατάντη του κλειστού τμήματος η διατομή τις τάφρου είναι τραπεζοειδής ανεπένδυτη.

Λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των κατοίκων για την αλλαγή τις διατομή τις τάφρου προτείνεται, με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου ΤΟΕΒ:

  • Η αντικατάσταση τις ανοικτής τραπεζοειδούς τάφρου με κλειστό οχετό για το τμήμα μήκους 230m, εσωτερικών διαστάσεων 2,0×2,0m. Για την απορροή των ομβρίων υδάτων ο οχετός θα φέρει στην πλάκα οροφής ανοίγματα – σχάρες κατάλληλων διαστάσεων. Με τον τρόπο αυτό αφενός δεν θα ευνοείται η ανάπτυξη κουνουπιών και αφετέρου θα εξαλειφτεί ο κίνδυνος ατυχήματος λόγο πτώσης στην τάφρο. Για την άρδευση των παρακείμενων εκτάσεων θα προβλεφθούν ανοίγματα με καπάκι ώστε να είναι δυνατή η άντληση υδάτων.
  • Η επένδυση τμήματος περί τα 40m κατάντη του υφιστάμενου κλειστού οχετού με ανοικτή ορθογωνική διατομή εσωτερικών διαστάσεων 2,0×2,0m για την περαιτέρω βελτίωση τις υφιστάμενης κατάστασης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΤΑΦΡΟΙ

Για την αντιπλημμυρική προστασία και την απορροή των ομβρίων υδάτων τις Τ.Κ. Δαμασίου προτείνονται έργα συντήρησης των υφιστάμενων περιφερειακών αντιπλημμυρικών τάφρων. Για την τάφρο συνολικού μήκους 500m, η οποία έχει κατασκευαστεί στα βορειοδυτικά του οικισμού Δαμασίου, προτείνεται ο καθαρισμός τις από φερτά υλικά ή απορρίμματα σε όλο το μήκος τις για την αποκατάσταση τις διατομής τις.

Για την περιφερειακή τάφρο η οποία χωροθετείται στα νοτιοανατολικά του οικισμού Δαμασίου προτείνεται τις ο καθαρισμός τις για το συνολικό μήκος τις (500m) και η σημειακή αποκατάσταση τις διατομής με συρματοκιβώτια για συνολικό μήκος ίσο με 50m, τις θέσεις όπου θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία.

ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΑΜΑΣΙΟΥ

Λόγω προβλημάτων συγκέντρωσης ομβρίων υδάτων στη θέση μπροστά στο γήπεδο του Δαμασίου προτείνεται η κατασκευή νέου αγωγού ομβρίων υδάτων που θα οδηγεί τα ύδατα στην παρακείμενη τάφρο. Θα τοποθετηθεί 1 φρεάτιο επίσκεψης – υδροσυλλογής, διαστάσεων 1,30mx1,30m. Ο τις αγωγός θα είναι πλαστικός δομημένου τοιχώματος, ονομαστικής διαμέτρου Ø400mm, συνολικού μήκους 15m.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΕΙΟΥ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ

Στον οικισμό Αργυροπουλείου έχουν παρατηρηθεί πλημμυρικά φαινόμενα σε οδό η οποία χωροθετειται στο νότιο-δυτικό άκρο του οικισμού. Στην εν λόγω οδό είναι κατασκευασμένο δίκτυο ομβρίων η επάρκεια του οποίου έχει επιβεβαιωθεί από υφιστάμενη υδραυλική μελέτη. Τις, ανυπαρξία δικτύου καθώς και φρεατίων υδροσυλλογής στης παρακείμενες οδούς έχει ως αποτέλεσμα σε έντονες βροχοπτώσεις τα όμβρια ύδατα να παροχετεύονται επιφανειακά μέσω του καταστρώματος τις οδού προκαλώντας ζημιές τις παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος προτείνεται η κατασκεύη τμήματος δικτύου ομβρίων στο νοτιοδυτικό τμήμα του οικισμού σύμφωνα με την μελέτη που εκπονήθηκε τον Οκτώβριο του 2002 με τίτλο «Μελέτη δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων, ομβρίων και βιολογικού καθαρισμού Δ.Δ. Αργυροπουλείου». Το νέο δίκτυο θα κατασκευαστεί, τις προτείνεται στη προαναφερόμενη μελέτη, από τσιμεντοσωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Ø400mm και Ø500mm και θα συνδεθεί με τον υφιστάμενο αγωγό ομβρίων. Οι τσιμεντοσωλήνες θα εδράζονται σε στρώση σκυροδέματος C12/15, πάχους 0,15m.

Λόγω τις τμηματικής κατασκευής του δικτύου προτείνεται η τοποθέτηση συνολικά οκτώ φρεάτιων υδροσυλλογής επί των νέων αγωγών. Τα ανωτέρω φρεάτια υδροσυλλογής θα τοποθετηθούν εγκάρσια των οδών και θα έχουν πλάτος ίσο με το πλάτος τις οδού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ

Στο βορειοανατολικό τμήμα του Αργυροπουλείου χωροθετείται αντιπλημμυρική τάφρος στο όριο του οικισμού. Για την αποκατάσταση τις διατομής τις προτείνεται καθαρισμός των φερτών υλικών που εμποδίζουν την ροή σε όλο το μήκος τις τάφρου καθώς και η αποκατάσταση του αναχώματος, με συρματοκιβώτια, σε συνολικό μήκος περί τα 50m σύμφωνα με τις υποδείξεις τις Τεχνικής Υπηρεσίας. Τα συρματοκιβώτια θα είναι διαστάσεων 0,50m x 1,00m x 2,00m με ενδιάμεσο διάφραγμα. Το πλέγμα θα φέρει βρόγχους διαστάσεων 8mm x 10mm και διάμετρο σύρματος 3,0mm. Το σύρμα του πλέγματος και το σύρμα ραφής θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ, ομοιογενούς συστάσεως και σταθερής κυκλικής διατομής χωρίς σχισμές και αυλακώσεις. Το υλικό λιθοπλήρωσης των φατνών θα είναι ασβεστολιθικής προέλευσης, απαλλαγμένο από αργιλικές προσμίξεις, έντριπτα και σαθρά υλικά.

Όμοια, προβλέπεται ο καθαρισμός τις:

  • Αντιπλημμυρικής τάφρου, μήκους περί τα 460m, η οποία χωροθετείται παράπλευρα τις επαρχιακής οδού Αργυροπουλίου – Ροδίας.
  • Αντιπλημμυρικής τάφρου, μήκους περί τα 1.670m, η οποία χωροθετείται παράπλευρα τις επαρχιακής οδού Αργυροπουλίου – Τυρνάβου.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

Εντός του οικισμού Αργυροπουλείου προβλέπονται εργασίες οδοστρωσίας για την αποκατάσταση τις βατότητας υφιστάμενων οδών. Οι εργασίες αφορούν στην αποκατάσταση περί των 810m ασφαλτοστρωμένων οδών καθώς και περί τα 220m τσιμεντόδρομων. Τα τμήματα τις αποκατάσταση θα υποδειχτούν από την Τεχνική Υπηρεσία.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Στη Δ.Κ. Αμπελώνα προτείνεται η κατασκευή νέων αγωγών και φρεατίων υδροσυλλογης για την αντιπλημμυρική προστασία τμημάτων του οικισμού. Ειδικότερα προβλέπεται η επέκταση του υφιστάμενου δικτύου ομβρίων στα βόρεια του οικσμού καθώς και η κατασκευή νέου αγωγού ομβρίων υδάτων στα νότια του οικισμού.

Στο βόρειο τμήμα ο τις αγωγός θα είναι πλαστικός δομημένου τοιχώματος ονομαστικής διάμετρου Ø400mm και το συνολικό μήκος τις ανέρχεται περί τα 75m. Επί του νέου αγωγού θα τοποθετηθούν τρία φρεάτια επίσκεψης – ελέγχου καθώς και τέσσερα φρεάτια υδροσυλλογής. Ο τις αγωγός θα συνδεθεί στο υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων.

Στο νότιο τμήμα ο αγωγός θα είναι τις πλαστικός δομημένου τοιχώματος ονομαστικής διαμέτρου Ø600mm και συνολικού μήκους περί τα 100m. Η επιλογή τις διαμέτρου έγινε με γνώμονα ενδεχόμενη μελλοντική επέκταση του δικτύου. Ο αγωγός θα τοποθετηθεί εκτός του καταστρώματος τις οδού στην πλευρά τις παρακείμενης οικίας. Επί του νέου αγωγού θα τοποθετηθούν 3 φρεάτια ελέγχου – υδροσυλλογής διαστάσεων 1,30mx1,30m. Αποδέκτης των ομβρίων υδάτων θα είναι η παρακείμενη αποστραγγιστική τάφρος.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΟΔΙΑΣ

Στην Τοπική Κοινότητα Ροδιάς και συγκεκριμένα στην οδό που διέρχεται μπροστά από την εκκλησία του οικισμού, παρατηρούνται τοπικά προβλήματα συγκέντρωσης ομβρίων υδάτων καθώς, λόγο τις υψομετρίας τις οδού δεν υπάρχει η δυνατότητα απορροής των ομβρίων υδάτων στα παρακείμενα υφιστάμενα φρεάτια υδροσυλλογής.

Για την αντιμετώπιση του ανωτέρω προβλήματος προτείνεται η κατασκευή νέου αγωγού ομβρίων υδάτων που θα οδηγεί τα ύδατα σε παρακείμενη τάφρο. Θα τοποθετηθούν συνολικά 3 φρεάτια υδροσυλλογής καθώς και δύο φρεάτια επίσκεψης – ελέγχου επί του νέου αγωγού. Ο τις αγωγός θα είναι πλαστικός δομημένου τοιχώματος, ονομαστικής διαμέτρου Ø600mm, συνολικού μήκους 62m και θα κατασκευαστεί με ελάχιστη κατά μήκος κλίση 3‰.

ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ

Νοτιοδυτικά του οικισμού Τυρνάβου και σε απόσταση περί των τεσσάρων χιλιομέτρων από αυτόν, υφίσταται ιρλανδική διάβαση στην κοίτη του ποταμού Τιταρήσιου με εμφανή σημάδια φθοράς από τη ροή των υδάτων του ποταμού. Για την αποκατάσταση του τμήματος τις διάβασης το οποίο παρουσιάζει φθορές (μήκους 65m) προτείνεται η κατασκευή μανδύα προστασίας.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

Επί τις επαρχιακής οδού Δαμασίου – Κουτσόχερου προτείνεται η κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης μήκους 10m και ύψους 2m σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο τις μελέτης και τις υποδείξεις τις Τεχνικής Υπηρεσίας.

Στην υπογραφή της σύμβασης παρευρέθηκαν επίσης ο αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κουτσοδήμος, ο διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Δημήτριος Γερακίνης και η δημοτική υπάλληλος κ. Βάσω Ξάνθου.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.