ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ 5.864 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Την κατανομή πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων (5864) συνολικά θέσεων κλάδων και ειδικοτήτων των Καταστημάτων Κράτησης, εκ των οποίων οι 280 στις φυλακές Λάρισας αποφάσισε το υπουργείο Δικαιοσύνης. Η κατανομή των θέσεων ανοίγει το δρόμο για την έκδοση προκηρύξεων για προσλήψεις ώστε να καλυφθούν οι κατανεμηθείσες θέσεις.

Η κατανομή έγινε ως ακολούθως:

1) Καταστήματα Κράτησης

Αλικαρνασσού
Τακτικές θέσεις μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
– Τέσσερις (4) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Τρεις (3) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας
– Δύο (2) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής
– Τρεις (3) κλάδου ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Πέντε (5) ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού (ΙΔΑΧ)
– Μία (1) κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής
– Εβδομήντα επτά (77) κλάδου ΔΕ Φύλαξης
– Πενήντα οκτώ (58) κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης
Άμφισσας
Τακτικές θέσεις μονίμου προσωπικού
– Τρεις (3) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Ιατρών
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων
– Δύο (2) κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας
– Δύο (2) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής
– Τρεις (3) κλάδου ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Σαράντα δύο (42) κλάδου ΔΕ Φύλαξης
– Τριάντα πέντε (35) κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης
Γρεβενών
Τακτικές θέσεις μονίμου προσωπικού
– Τέσσερις (4) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων
– Δύο (2) κλάδου ΠΕ Ιατρών
– Δύο (2) κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Δύο (2) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας
– Τέσσερις (4) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής
– Δύο (2) κλάδου ΤΕ Μηχανικών
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Πληροφορικής
– Έξι (6) κλάδου ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Εκατόν δέκα τρεις (113) κλάδου ΔΕ Φύλαξης
– Ογδόντα οκτώ (88) κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης
Γυναικών Ελεώνα Θηβών
Τακτικές θέσεις μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
– Τέσσερις (4) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων
– Δύο (2) κλάδου ΠΕ Ιατρών
– Δύο (2) κλάδου ΠΕ Οδοντιάτρων
– Δύο (2) κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας
– Δύο (2) κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Τρεις (3) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας
– Τρεις (3) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής
– Δύο (2) κλάδου ΤΕ Μηχανικών
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας-Γεωπονίας
– Τέσσερις (4) κλάδου ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Μία (1) ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού (ΙΔΑΧ)
– Εκατόν μία (101) κλάδου ΔΕ Φύλαξης
– Μία (1) κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής
– Μία (1) κλάδου ΔΕ Τεχνικού
– Δύο (2) κλάδου ΔΕ Οδηγών
Δομοκού
Τακτικές θέσεις μονίμου προσωπικού
– Έξι (6) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων
– Δύο (2) κλάδου ΠΕ Ιατρών
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Οδοντιάτρων
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Εγκληματολόγων
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας
– Δύο (2) κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας
– Πέντε (5) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Πληροφορικής
– Εννέα (9) κλάδου ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Εκατόν δέκα τέσσερις (114) κλάδου ΔΕ Φύλαξης
– Ογδόντα οκτώ (88) κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης
– Μία (1) κλάδου ΔΕ Τεχνικού
Δράμας
Τακτικές θέσεις μονίμου προσωπικού
– Οκτώ (8) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων
– Τρείς (3) κλάδου ΠΕ Ιατρών
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Οδοντιάτρων
– Δύο (2) κλάδου ΠΕ Εγκληματολόγων
– Τρείς (3) κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων
– Τρείς (3) κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων
– Δύο (2) κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας
– Έξι (6) κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Τέσσερις (4) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας
– Έξι (6) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής
– Δύο (2) κλάδου ΤΕ Μηχανικών
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Πληροφορικής
– Έξι (6) κλάδου ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Εκατόν τέσσερις (104) κλάδου ΔΕ Φύλαξης
– Ενενήντα οκτώ (98) κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης
– Δύο (2) κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής
– Τέσσερις (4) κλάδου ΔΕ Τεχνικού
– Τρείς (3) κλάδου ΔΕ Οδηγών
Θεσσαλονίκης
Τακτικές θέσεις μονίμου προσωπικού
– Δέκα (10) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων
– Δύο (2) κλάδου ΠΕ Ιατρών
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Εγκληματολόγων
– Δύο (2) κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας
– Τρείς (3) κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Τέσσερις (4) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας
– Τέσσερις (4) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Πληροφορικής
– Επτά (7) κλάδου ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Εκατόν έντεκα (111) κλάδου ΔΕ Φύλαξης
– Εκατόν μία (101) κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης
Ιωαννίνων
Τακτικές θέσεις μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικα
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Εγκληματολόγων
– Δύο (2) κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων
– Τρείς (3) κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας
– Έξι (6) κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Επτά (7) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας
– Πέντε (5) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής
– Μία (1) ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας (ΙΔΑΧ)
– Τρείς (3) κλάδου ΤΕ Μηχανικών
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Πληροφορικής
– Δέκα πέντε (15) κλάδου ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Επτά (7) ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού (ΙΔΑΧ)
– Τριακόσιες επτά (307) κλάδου ΔΕ Φύλαξης
– Δύο (2) κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής
– Μία (1) κλάδου ΔΕ Τεχνικού
– Μία (1) κλάδου ΔΕ Οδηγών
– Μία (1) ειδικότητας ΔΕ Οδηγών (ΙΔΑΧ)
– Μία (1) ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων (ΙΔΑΧ)
– Μία (1) ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
Κορυδαλλού ΙΙ
Τακτικές θέσεις μονίμου προσωπικού
– Τέσσερις (4) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Ιατρών
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Οδοντιάτρων
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Μηχανικών
– Δύο (2) κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Δύο (2) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας
– Δύο (2) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής
– Πέντε (5) κλάδου ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Μία (1) κλάδου ΔΕ Τεχνικού
– Εξήντα πέντε (65) ΔΕ Φύλαξης
– Τριακόσιες πενήντα μία (353) κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης
Κώ
Τακτικές θέσεις μονίμου προσωπικού
– Δύο (2) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής
– Τρεις (3) κλάδου ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Τριάντα οκτώ (38) κλάδου ΔΕ Φύλαξης
– Τριάντα (30) κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης
Λάρισας
Τακτικές θέσεις μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
– Επτά (7) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων
– Τρεις (3) κλάδου ΠΕ Ιατρών
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Οδοντιάτρων
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Εγκληματολόγων
– Δύο (2) κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας
– Δύο (2) κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Τρεις (3) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας
– Έξι (6) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Μηχανικών
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Πληροφορικής
– Επτά (7) κλάδου ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Έξι (6) ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού (ΙΔΑΧ)
– Εκατόν δέκα οκτώ (118) κλάδου ΔΕ Φύλαξης
– Εκατόν δέκα οκτώ (118) κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης
– Μία (1) κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής
– Μία (1) κλάδου ΔΕ Τεχνικού
Μαλανδρίνου
Τακτικές θέσεις μονίμου προσωπικού
– Πέντε (5) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων
– Δύο (2) κλάδου ΠΕ Ιατρών
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας
– Δύο (2) κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Τρεις (3) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας
– Τρεις (3) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Μηχανικών
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Πληροφορικής
– Πέντε (5) κλάδου ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Εκατόν δέκα οκτώ (118) κλάδου ΔΕ Φύλαξης
– Ογδόντα (80) κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης
– Δύο (2) κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής
– Μία (1) κλάδου ΔΕ Τεχνικού
– Μία (1) κλάδου ΔΕ Οδηγών
Ναυπλίου
Τακτικές θέσεις μονίμου προσωπικού
– Τέσσερις (4) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Ιατρών
– Δύο (2) κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Δύο (2) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας
– Δύο (2) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Μηχανικών
– Τέσσερις (4) κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
– Εβδομήντα έξι (76) κλάδου ΔΕ Φύλαξης
– Εβδομήντα (70) κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης
Νεάπολης
Τακτικές θέσεις μονίμου προσωπικού
– Δύο (2) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής
– Δύο (2) κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
– Τριάντα οκτώ (38) κλάδου ΔΕ Φύλαξης
– Τριάντα έξι (36) κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης
Νιγρίτας Σερρών
Τακτικές θέσεις μονίμου προσωπικού
– Τέσσερις (4) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων
– Δύο (2) κλάδου ΠΕ Ιατρών
– Δύο (2) κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας
– Τέσσερις (4) κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Πληροφορικής
– Τρεις (3) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας
– Τρεις (3) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Μηχανικών
– Πέντε (5) κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
– Εκατόν τέσσερις (104) κλάδου ΔΕ Φύλαξης
– Ενενήντα έξι (96) κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης
Πατρών
Τακτικές θέσεις μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
– Εννέα (9) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων
– Τρεις (3) κλάδου ΠΕ Ιατρών
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Οδοντιάτρων
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Εγκληματολόγων
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων
– Τρείς (3) κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Πέντε (5) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας
– Τρεις (3) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Πληροφορικής
– Οκτώ (8) κλάδου ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Έξι (6) ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού (ΙΔΑΧ)
– Εκατόν δέκα οκτώ (118) κλάδου ΔΕ Φύλαξης
– Εκατόν πέντε (105) κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης
Τρικάλων
Τακτικές θέσεις μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
– Έξι (6) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων
– Μία (1) ειδικότητας ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων (ΙΔΑΧ)
– Δύο (2) κλάδου ΠΕ Ιατρών
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων
– Δύο (2) κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Δύο (2) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας
– Τέσσερις (4) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Πληροφορικής
– Οκτώ (8) κλάδου ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Τέσσερις (4) ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού (ΙΔΑΧ)
– Εκατόν οκτώ (108) κλάδου ΔΕ Φύλαξης
– Εκατόν τρεις (103) κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης
– Δύο (2) κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής
Τρίπολης
Τακτικές θέσεις μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
– Δύο (2) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής
– Πέντε (5) κλάδου ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Τέσσερις (4) ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού (ΙΔΑΧ)
– Τριάντα πέντε (35) κλάδου ΔΕ Φύλαξης
– Σαράντα τέσσερις (44) κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης
Χαλκίδας
Τακτικές θέσεις μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
– Δύο (2) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Ιατρών
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων
– Τέσσερις (4) κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Δύο (2) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας
– Δύο (2) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής
– Τρεις (3) κλάδου ΤΕ Μηχανικών
– Τέσσερις (4) κλάδου ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Τέσσερις (4) ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού (ΙΔΑΧ)
– Εξήντα δύο (62) κλάδου ΔΕ Φύλαξης
– Εξήντα πέντε (65) κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης
Χανίων
Τακτικές θέσεις μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας
– Δύο (2) κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Τρεις (3) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας
– Τρεις (3) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Πληροφορικής
– Τέσσερις (4) κλάδου ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Επτά (7) ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού (ΙΔΑΧ)
– Εκατόν έξι (106) κλάδου ΔΕ Φύλαξης
– Ενενήντα τρεις (93) κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης
Χίου
Τακτικές θέσεις μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
– Τρεις (3) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής
– Μία (1) κλάδου ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Τέσσερις (4) ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού (ΙΔΑΧ)
– Σαράντα δύο (42) κλάδου ΔΕ Φύλαξης
– Τριάντα πέντε (35) κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης
2) Ειδικά Καταστήματα Κράτησης
Νέων Αυλώνα
Τακτικές θέσεις μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
– Τέσσερις (4) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Ιατρών
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Οδοντιάτρων
– Δύο (2) κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Τρεις (3) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας
– Δύο (2) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής
– Επτά (7) κλάδου ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Τρείς (3) ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού (ΙΔΑΧ)
– Εξήντα έξι (66) κλάδου ΔΕ Φύλαξης
– Πενήντα οκτώ (58) κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης
– Μία (1) κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής
– Μία (1) κλάδου ΔΕ Τεχνικού
– Μία (1) κλάδου ΔΕ Οδηγών
– Μία (1) ειδικότητας ΔΕ Οδηγών (ΙΔΑΧ)
Νέων Βόλου
Τακτικές θέσεις μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
– Τέσσερις (4) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Ιατρών
– Δύο (2) κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Τρεις (3) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας
– Τρεις (3) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Μηχανικών
– Δύο (2) κλάδου ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Δύο (2) ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού (ΙΔΑΧ)
– Πενήντα (50) κλάδου ΔΕ Φύλαξης
– Τριάντα εννέα (39) κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης
3) Αγροτικά Καταστήματα Κράτησης
Αγιάς Χανίων
Τακτικές θέσεις μονίμου προσωπικού
– Τέσσερις (4) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων
– Δύο (2) κλάδου ΠΕ Γεωπονίας
– Δύο (2) κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Δύο (2) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής
– Τρεις (3) κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας-Γεωπονίας
– Πέντε (5) κλάδου ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Εξήντα πέντε (65) κλάδου ΔΕ Φύλαξης
– Δύο (2) κλάδου ΔΕ Γεωργικός-Κτηνοτροφικός
– Μία (1) κλάδου ΔΕ Οδηγών
Κασσάνδρας
Τακτικές θέσεις μονίμου προσωπικού
– Έξι (6) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων
– Τρεις (3) κλάδου ΠΕ Γεωπονίας
– Δύο (2) κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής
– Τρεις (3) κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας-Γεωπονίας
– Τέσσερις (4) κλάδου ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Εβδομήντα δύο (72) κλάδου ΔΕ Φύλαξης
– Δέκα έξι (16) κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης
– Τρεις (3) κλάδου ΔΕ Γεωργικός-Κτηνοτροφικός
Τίρυνθας
Τακτικές θέσεις μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
– Τρεις (3) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων
– Δύο (2) κλάδου ΠΕ Γεωπονίας
– Δύο (2) κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Δύο (2) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής
– Δύο (2) κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας-Γεωπονίας
– Πέντε (5) κλάδου ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Μία (1) ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού (ΙΔΑΧ)
– Εξήντα τέσσερις (64) κλάδου ΔΕ Φύλαξης
– Μία (1) κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής
– Τρεις (3) κλάδου ΔΕ Γεωργικού-Κτηνοτροφικού
ΕΑΚΚΝ Κασσαβέτειας
Τακτικές θέσεις μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
– Τέσσερις (4) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων
– Δύο (2) κλάδου ΠΕ Γεωπονίας
– Μία (1) κλάδου Ιερέων
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Τρεις (3) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας
– Τρεις (3) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής
– Τρεις (3) κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας-Γεωπονίας
– Δύο (2) κλάδου ΤΕ Μηχανικών
– Τέσσερις (4) κλάδου ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Δύο (2) ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού (ΙΔΑΧ)
– Εβδομήντα (70) κλάδου ΔΕ Φύλαξης
– Τριάντα πέντε (35) κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης
– Δύο (2) κλάδου ΔΕ Γεωργικού-Κτηνοτροφικού
4) Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών
(Κ.Α.Υ.Φ.)
Τακτικές θέσεις μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
– Τρεις (3) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων
– Τρεις (3) κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας
– Επτά (7) κλάδου ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Μία (1) ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού (ΙΔΑΧ)
– Είκοσι πέντε (25) κλάδου ΔΕ Φύλαξης
– Τέσσερις (4) ειδικότητας ΔΕ Οδηγών (ΙΔΑΧ)
– Μία (1) κλάδου ΔΕ Αρτεργατών
– Μία (1) κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
5) Θεραπευτικά Καταστήματα Κράτησης
Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού/Ε.Κ.Υ.Κ.Κ.
Τακτικές θέσεις μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
– Τέσσερις (4) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικός Ενηλίκων (ΙΔΑΧ)
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων
– Εννέα (9) κλάδου ΠΕ Ιατρών
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας
– Δύο (2) κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Τρεις (3) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας
– Εννέα (9) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής
– Πέντε (5) κλάδου ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Εξήντα οκτώ (68) κλάδου ΔΕ Φύλαξης
– Οκτώ (8) κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής
Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού
Τακτικές θέσεις μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
– Τέσσερις (4) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων
– Δύο (2) κλάδου ΠΕ Ιατρών
– Επτά (7) κλάδου ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας Ψυχιάτρων
– Δύο (2) κλάδου ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας Παθολόγων
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών
– Τρεις (3) κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων
– Δύο (2) κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής
– Τρείς (3) κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού
– Πέντε (5) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας
– Δώδεκα (12) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής
– Δύο (2) κλάδου ΤΕ Εργοθεραπείας
– Πέντε (5) κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
– Μία (1) ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού (ΙΔΑΧ)
– Εξήντα τρείς (63) κλάδου ΔΕ Φύλαξης
– Δύο (2) κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής
– Οκτώ (8) κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
– Μία (1) κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
– Έξι (6) κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού
Επιλογή- Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελεώνα Θηβών
Τακτικές θέσεις μονίμου προσωπικού
– Τρεις (3) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Ιατρών
– Τρεις (3) κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων
– Μία (1) κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων
– Πέντε (5) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας
– Δύο (2) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας-Γεωπονίας
– Μία (1) κλάδου ΤΕ Μηχανικών
– Τέσσερις (4) κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
– Σαράντα έξι (46) κλάδου ΔΕ Φύλαξης
– Εξήντα επτά (67) κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης
– Μία (1) κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής
– Πέντε (5) κλάδου ΔΕ Τεχνικού
– Τέσσερις (4) ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
 Τρείς (3) θέσεις του κλάδου ΔΕ Φύλαξης και μία (1) του κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων μεταφέρθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και οι οργανικές θέσεις μετατρέπονται, αντίστοιχα σε δύο χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα οκτώ (2798) και εκατόν πενήντα οκτώ (158).
 Μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ Φύλαξης μεταφέρθηκε στον κλάδο ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής και οι οργανικές θέσεις μετατρέπονται, αντίστοιχα σε δύο χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα επτά (2797) και εκατόν τέσσερις (104).
 Μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού μεταφέρθηκε στον κλάδο ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και οι οργανικές θέσεις μετατρέπονται, αντίστοιχα σε εκατόν εβδομήντα τέσσερις (174) και εβδομήντα δύο (72).
 Μία (1) θέση της ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού (ΙΔΑΧ) μεταφέρθηκε στην ειδικότητα ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων (ΙΔΑΧ) και οι θέσεις μετατρέπονται, αντίστοιχα σε εβδομήντα οκτώ (78) και τρεις (3).
 Μία (1) θέση της ειδικότητας ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων (ΙΔΑΧ) και Οκτώ (8) θέσεις της ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού (ΙΔΑΧ), λόγω λύσης της σύμβασης εργασίας μεταφέρονται στον κλάδο ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων και κλάδο ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού και οι οργανικές θέσεις μετατρέπονται, αντίστοιχα σε εκατόν πενήντα εννέα (159) και εκατόν εβδομήντα πέντε (175).