60.000 € ΣΤΗ ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

Στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VI «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) και Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού», εντάχθηκε η πράξη: «Σχέδια ασφάλειας νερού του Δήμου Τυρνάβου», συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € (προ ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τη Δ.Ε.Υ.Α. ΤΥΡΝΑΒΟΥ. (ΑΔΑ:6ξψρ465χθ7-72ψ)

Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ σε €
ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 60.000,00 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ          0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00 €

Τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού θα αφορούν στο σύνολο των διοικητικών ορίων του Δήμου Τυρνάβου και είναι πολύ σημαντικά για την επάρκεια, ποιότητα και αειφορία των υδατικών πόρων της περιοχής.

Η παραπάνω πράξη είναι η πρώτη που εντάσσεται στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ. Σύμφωνα με τα Μέτρα για την προστασία των υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, η σύνταξη μελετών Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) ως δράση είναι συμβατή με το μέτρο ΜΟ8ΒΟ404 « Υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού», όπου στην περιγραφή του μέτρου αναγράφονται τα παρακάτω: Τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) αποτελούν μία ολιστική προσέγγιση που σχετίζεται με την ποιοτική διαχείριση των υδάτων από την πηγή του ύδατος έως και τη διανομή, υιοθετώντας την αρχή των «πολλαπλών φραγμάτων» (multiple barriers) και εστιάζοντας στην ανάγκη εφαρμογής μέτρων ελέγχου σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης.

Για την εκπόνηση των ΣΑΝ θα χρησιμοποιηθούν οι προδιαγραφές του Έργου « Τεχνική Υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΝ για την καταγραφή προβλημάτων εφαρμογής της Οδηγίας 98/83/ΕΚ περί πόσιμου ύδατος στην Ελλάδα και διερεύνηση δυνατοτήτων υιοθέτησης Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (Water Safety Plans)».

Τα Σχέδια αυτά θα   είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ για την κατάσταση των υδατικών συστημάτων και των προγραμμάτων μέτρων, ενώ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι Πλημμύρας όπως έχουν αποτυπωθεί στα ΣΔΚΠ της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για Τ=100.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com