ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Τα ανώτατα όρια εκλογικών δαπανών όπως αυτά προκύπτουν µε βάση τους συντελεστές της παρ. 2β του άρθρου 7 του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές» (Α΄ 138) καθορίζονται ανά υποψήφιο δηµοτικό σύµβουλο και ανάλογα µε τον πληθυσµό της εκλογικής περιφέρειας στην οποία ανακηρύσσεται υποψήφιος ως εξής:

α. σε εκλογικές περιφέρειες µε πληθυσµό µέχρι 30.000 κατοίκους σε 1.500€

β. σε εκλογικές περιφέρειες µε πληθυσµό 30.001 έως 60.000 κατοίκους σε 2.000€

γ. σε εκλογικές περιφέρειες µε πληθυσµό 60.001 έως 100.000 κατοίκους σε 2.500€

δ. σε εκλογικές περιφέρειες µε πληθυσµό 100.001 έως 150.000 κατοίκους σε 3.000€

ε. σε εκλογικές περιφέρειες µε πληθυσµό 150.001 έως 200.000 κατοίκους σε 3.500€

στ. σε εκλογικές ενότητες µε πληθυσµό πάνω από 200.000 κατοίκους και για κάθε 100.000 κατοίκους πάνω από τις 200.000, το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο των εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο αυξάνεται κατά 1.000€.

Με βάση τα ανωτέρω, τα ανώτατα όρια δαπανών ανά υποψήφιο και ανά εκλογική περιφέρεια στους δήμους του νομού Λάρισας ορίζονται ως εξής:

2. Το συνολικό ύψος των δαπανών του κάθε συνδυασµού, όπως ορίζεται στην παρ. 2α του άρθρου 7 του ανωτέρω ν.3870/2010 (Α΄138), διαµορφώνεται µε βάση τον αριθµό των εκλογικών περιφερειών κάθε δήµου ως εξής:
α) Σε δήµους µε εκλογικές περιφέρειες από µια (1) έως τρείς (3) ισοδυναµεί µε το άθροισµα των δαπανών των υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων.
β) Σε δήµους µε εκλογικές περιφέρειες από τέσσερις (4) έως έξι (6), καθώς και για τους δήµους µε πληθυσµό άνω των 100.000 κατοίκων, ισοδυναµεί µε το άθροισµα των δαπανών των υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων, προσαυξηµένο κατά είκοσι τοις εκατό (20%).
γ) Σε δήµους µε εκλογικές περιφέρειες από επτά (7) έως δέκα (10) ισοδυναµεί µε το άθροισµα των δαπανών των υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων προσαυξηµένο κατά 50%.
δ) Σε δήµους µε εκλογικές περιφέρειες άνω των δέκα (10) ισοδυναµεί µε το άθροισµα των δαπανών των υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων προσαυξηµένο κατά 75%.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com