ΤΟ ΕΡΓΟ 3,85 ΕΚ. € ΣΤΗ ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΙΛΟΔΗΜΟ

Η επιχείρηση θα υλοποιήσει άμεσα έργα συνολικού προϋπολογισμού 26 εκ. €

Την έγκριση της χρηματοδότησης ενός σημαντικού έργου που αφορά τον εκσυγχρονισμό του Βιολογικού Καθαρισμού Τυρνάβου, αλλά και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου που με την παραγόμενη ενέργεια θα μειώσει αισθητά το κόστος λειτουργίας όλων των υποδομών της ΔΕΥΑ Τυρνάβου ανακοίνωσε προχθές το υπουργείο Εσωτερικών, ικανοποιώντας με αυτό τον τρόπο σχετικό αίτημα της επιχείρησης

για τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση.

Με αφορμή και αυτή την έγκριση που εκτινάσσει το συνολικό προϋπολογισμό των έργων που είναι έτοιμη να υλοποιήσει η επιχείρηση στα 26 εκ. € ο πρόεδρος της επιχείρησης και δήμαρχος Τυρνάβου Π. Σαρχώσης σε δήλωσή του στο paidis.com αναφέρει τα εξής:

«Με την πράξη αυτή ολοκληρώνεται η υποβολή προτάσεων έργων της επιχείρησης στο πρόγραμμα Φιλόδημος του ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.

Τα έργα που εντάχθηκαν έχουν σκοπό την αναβάθμιση των δικτύων διανομής (ύδρευση – αποχέτευση – βιολογικοί καθαρισμοί), την αποτελεσματικότερη  αντιπλημμυρική προστασία των οικισμών του Δήμου, την προστασία του υδατικού δυναμικού της περιοχής και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των έργων υποδομής αρμοδιότητας της.

Ο στόχος μας είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και φυσικά η προσφορά καλύτερης ποιότητας ζωής σε όλους τους κατοίκους του Δήμου Τυρνάβου με την υλοποίηση των έργων.

Το Φ/Β πάρκο 500 KWp που θα κατασκευαστεί είναι ένα έργο πιλοτικό για την περιοχή, με το οποίο θα μειωθεί αισθητά το ενεργειακό κόστος της επιχείρησης αλλά ταυτόχρονα θα βελτιωθεί  σημαντικά και το ενεργειακό αποτύπωμα του Δήμου.

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΤΥΡΝΑΒΟΥ πλέον αποδεικνύεται έμπρακτα ο μεγαλύτερος επενδυτής στην περιοχή του Δήμου Τυρνάβου και αυτό θα έχει άμεση σχέση με τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των συνδημοτών μας, πράγμα το οποίο είναι το επιδιωκόμενο.

Το μέλλον της Δ.Ε.Υ.Α. ΤΥΡΝΑΒΟΥ διαγράφεται ιδιαίτερα θετικό πλέον.»

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων»

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης»

Εντάχθηκε πρόταση της Δ.Ε.Υ.Α. ΤΥΡΝΑΒΟΥ (ΑΔΑ: 6ΝΔΤ465ΧΘ7-6ΛΦ)

Προϋπολογισμός:  3.850.000 €  (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛTΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 500 KWp ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ.

Περιλαμβάνει τα κάτωθι Υποέργα:

ΥΠΟΕΡΓΟ1: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΥΡΝΑΒΟΥ»

Προϋπολογισμός: 3.000.000,00 €  (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Θα γίνει κατασκευή και θέση σε λειτουργία με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υφιστάμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των μονάδων της Ε.Ε.Λ., ο οποίος πρόκειται να αντικατασταθεί για την αναβάθμιση της Ε.Ε.Λ. που λειτουργεί επί 25ετία. Στις περιπτώσεις απλής αντικατάστασης ενός συστήματος, θα τοποθετείται σύστημα με παρόμοια (ισοδύναμα) τεχνικά χαρακτηριστικά, όχι απαραίτητα του ίδιου κατασκευαστή, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική απαίτηση, για λόγους συμβατότητας, ομοιομορφίας κλπ με τον υπόλοιπο εξοπλισμό της Ε.Ε.Λ. όπως:

Διαχωρισμός υποδοχής βοθρολυμάτων από απόβλητα έκλυσης τυροκομείων (με προσθήκη 2ης εσχάρας τυμπάνου και αλλαγή 2 φυσητήρων προαερισμού βοθρολυμάτων/αποβλήτων).

Σύστημα αερισμού-ανάδευσης-ανακυκλοφορίας υγρού στις δεξαμενές αερισμού-απονιτρικοποίησης (αντικατάσταση με σύστημα υποβρύχιου αερισμού με φυσαλίδες).

Εξοπλισμός περισυλλογής ιλύος και επιπλεόντων και αντλίες ιλύος στις 2 παλαιότερες δεξαμενές καθίζησης (περιστρεφόμενες γέφυρες/ξέστρα, υπερχειλιστές κλπ.).

Εξοπλισμός δεξαμενής ομογενοποίησης ιλύος και προσθήκη συστήματος αερισμού (σε συνδυασμό με το νέο σύστημα υποβρύχιου αερισμού).

Φυγοκεντρικοί διαχωριστές ιλύος (σε αντικατάσταση της παλαιότερης ταινιοφιλτρόπρεσσας).

Εξοπλισμός μονάδας διύλισης βιομηχανικού νερού.

Εξοπλισμός μονάδας χλωρίωσης και αποχλωρίωσης.

Εξοπλισμός δικτύου πίεσης βιομηχανικού νερού και πυρόσβεσης.

Υποσταθμός υποβιβασμού Μέσης Τάσης σε ανεξάρτητο οικίσκο.

Γενικός πίνακας χαμηλής τάσης, πυκνωτές διόρθωσης cosφ, πίνακας μεταγωγής Η/Ζ.

Τοπικοί πίνακες υπομονάδων:

Έργων εισόδου-προεπεξεργασίας,

Μονάδων αερισμού-απονιτρικοποίησης (σε συνδυασμό με το νέο σύστημα υποβρύχιου αερισμού),

Αφυδάτωσης ιλύος (σε συνδυασμό με τη νέα μονάδα αφυδάτωσης ιλύος),

Απολύμανσης (σε συνδυασμό με τον νέο εξοπλισμό χλωρίωσης – αποχλωρίωσης)

Γενικός πίνακας ελέγχου-αυτοματισμού (με μιμικό διάγραμμα).

Σύστημα αυτοματισμού, τηλεπίβλεψης και τηλεελέγχου της Ε.Ε.Λ. και των αντλιοστασίων του δικτύου αποχέτευσης.

Εξοπλισμός δειγματοληψίας και μέτρησης ποιότητας λυμάτων εργαστηρίου και υπομονάδων Ε.Ε.Λ.

Εξοπλισμός ασφαλείας περιβάλλοντος χώρου, που περιλαμβάνει ιστούς φωτισμού, σύστημα συναγερμού στο κτίριο διοίκησης και σύστημα παρακολούθησης με κάμερες κλειστού κυκλώματος.

 

ΥΠΟΕΡΓΟ2: «Προμήθεια ΚΑΙ εγκατάσταση ΦΩΤΟΒΟΛTΑΪΚΟΥ πάρκου ισχύος 500 KWp στO ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»

Προϋπολογισμός: 350.000,00 €  (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του ΦΒ εξοπλισμού που θα υλοποιηθεί σε ιδιόκτητο χώρο του Δήμου Τυρνάβου. Πρόκειται για έναν (1) Φωτοβολταϊκό (ΦΒ) Σταθμό επί γηπέδου ισχύος 500 kWp, που θα συνδεθεί στο δίκτυο Μέσης Τάσης του ΔΕΔΔΗΕ κάνοντας χρήση του μηχανισμού Vrtual Net Metering όπως ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.175067 (ΦΕΚ Β’ 1547/5- 5-2017). Με την ρύθμιση αυτή επιτρέπεται ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός (Virtual Net Metering) όπου η παραγόμενη ενέργεια από έναν ΦΒ σταθμό, μπορεί να συμψηφιστεί με την καταναλισκόμενη ενέργεια από μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις κατανάλωσης ίδιου επιπέδου τάσεως, χωρίς να υφίσταται ο περιορισμός η εγκατάσταση παραγωγής να είναι στον ίδιο (ή όμορο) χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης και να συνδέεται ηλεκτρικά με αυτή (σύνδεση στο δίκτυο μέσω της αυτής παροχής), όπως συμβαίνει στον κλασικό ενεργειακό συμψηφισμό (Net Metering).

ΥΠΟΕΡΓΟ3: «ΜΟΝΑΔΑ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΥΡΝΑΒΟΥ»

Προϋπολογισμός: 160.000,00 €  (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία μονάδας ξήρανσης ιλύος κατάλληλη για την προεπεξεργασία της λυματολάσπης που παράγεται στην ΕΕΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ και θα εγγυάται την αύξηση του βαθμού ξήρανσης κατά 2-2,5%, καθώς και τη μείωση της κατανάλωσης του πολυμερούς κατά 20%. Ο εξοπλισμός θα τοποθετηθεί μετά τον χωνευτή και πριν την πρέσα αφυδάτωσης και θα είναι συμβατή με όλα τα συμβατικά μέσα αφυδάτωσης (φιλτρόπρεσα, τύμπανα κλπ)

ΥΠΟΕΡΓΟ4: «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΛΥΟΣ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΛΥΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΥΡΝΑΒΟΥ»

Προϋπολογισμός: 340.000,00 €  (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Προμήθεια ενός φορτηγού μηχανήματος μεταφοράς ιλύος τουλάχιστον 10 κ.μ., ενός μηχανήματος διανομής ιλύος (κοπροδιανομέας) τουλάχιστον 5 κ.μ. και ενός φορτηγού μηχανήματος με γερανό τουλάχιστον 12 τόνων και χωρητικότητας καρότσας τουλάχιστον 10 κ.μ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com