ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής, η εκµίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται εντός του ΚΑΠΗ Αµπελώνα του ∆ήµου Τυρνάβου ως εξής:
Ισόγειο κατάστηµα έκτασης 45,61τ.µ. µετά των βοηθητικών υπέρ του ισογείου χώρων με τιμή πρώτης προσφορά; 120 €.
120,00€/µήνα
Η δηµοπρασία για την εκµίσθωση του κυλικείου θα διεξαχθεί την Τρίτη 7 Μαΐου 2019 και ώρα 10.00 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Τυρνάβου, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής.

Κάθε αύξηση της προσφοράς από την πρώτη και µετά θα γίνεται κατά πέντε ευρώ (5,00€).
Για να γίνει κάποιος δεκτός ως πλειοδότης πρέπει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή και να καταθέσει στην Επιτροπή:
1. έγγραφη αίτηση συµµετοχής του ενδιαφεροµένου µαζί µε φωτοαντίγραφο της Αστυνοµικής Ταυτότητας του ιδίου και του εγγυητή του,
2. γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων περί καταθέσεως σε αυτό οµολογιών ∆ηµοσίου, Τραπέζης, ή
Οργανισµού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ως εγγύηση για συµµετοχή στον διαγωνισµό, ποσού ίσου µε το 10% των ετησίων µισθωµάτων της πρώτης προσφοράς για το ανωτέρω ακίνητο ήτοι εκατόν σαράντα τέσσερα ευρώ (144,00€),
3. το Ε1 και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό του τελευταίου έτους του ιδίου και του εγγυητή του,
4. πιστοποιητικό δηµοτικής ενηµερότητας του ιδίου και του εγγυητή του,
5. Υπεύθυνη ∆ήλωση ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων του διαγωνισµού και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα καθώς και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κυλικείο για το οποίο εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στον ∆ήµο Τυρνάβου, αντίγραφο των οποίων µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι. Πληροφορίες κ. Σακούτσιου Βασιλική, τηλ. 2492350103 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com