ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙ Η Ελένη Αναστασοπούλου

Ένα από τα κριτήρια που καθιστούν ουσιαστική τη δημοκρατίαστρέφοντάς την ταυτόχρονα σε ένα πιο ανθρωποκεντρικό μοντέλο είναι η ένταξη του φύλου σε όλες τις διαστάσεις της πολιτικής.

Η πολιτική δεν εξασκείται σε κενό,  έχει ως αποδεκτες άτομα, πολίτες και αυτοί/ες έχουν φύλο το οποίο είναι μια κοινωνική ιεραρχική σχέση και δεν αφοράμόνο τις γυναίκες. Το ζητούμενο είναι η ένταξη της διάστασης του φύλου στις πολιτικές και εν προκειμένω στις πολιτικές της τοπικής Αυτοδιοικησης.

Σύμφωνα με το Συμβουλίο της Ευρώπης, έμφυλη διάσταση στην πολιτική,  σημαίνει την αναδιοργάνωση, βελτίωση και αξιολόγηση της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων , προκειμένου  να λαμβάνεται υπόψη ο στόχος της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς και από όλους τους φορείς που εμπλέκονται στον σχεδιασμό και την άσκηση των πολιτικών. Οι πολιτικές δεν είναι ουδέτερες και έχουν διαφορετικές επιπτώσεις στα δύο φύλα καθώς οι γυναίκες και οι άντρες έχουν διαφορετικές ανάγκες, άλλες προτεραιότητες και δυνατότητες πρόσβασης σε υπηρεσίες, αγαθά και εργασία.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ένας προνομιακός χώρος άσκησης πολιτικής και οφείλει να προάγει  την ισότητα των φύλων.

Ωστόσο χρειάζονται, τα εργαλεία, οι πόροι και ένας διαρκής διάλογος με ομάδες κατοίκων, φορεις και γυναικείες οργανώσεις για να επεξεργαστούν  με ποιο τρόπο  θα μπορέσουν να προωθήσουν την ισότητα στις πολιτικές τους.

Ένα από αυτά τα εργαλεία θα μπορούσε να είναι η ύπαρξη Κέντρου Γυναικών υπο την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, στους δήμους. Μια πρόταση προς υλοποίηση που βρίσκει σύμφωνο  τον νυν και εκ νέου υποψήφιο Δήμαρχο, Παναγιώτη Σαρχώση επικεφαλής του συνδυασμού  συνΠολιτεία.

Τα Κέντρα Γυναικών έχουν στόχο τους

την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, ενημέρωσης και βοήθειας στις γυναίκες της περιοχής σε θέματα εργασίας,

την ενεργή υποστήριξη του σε “μειονεκτούσες” ομάδες γυναικών της περιοχής, όπως οι άγαμες μητέρες, οι μετανάστριες, οι γυναίκες που υφίστανται βία μέσα και έξω από το σπίτι.

την διευκόλυνση του συνδυασμού των πολλαπλών ρόλων των γυναικών (επαγγελματικές και οικογενειακές ευθύνες), παρέχοντας στις εργαζόμενες μητέρες τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του (Χώρος Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Βρεφικός Σταθμός, Τμήμα Στήριξης Γυναικών, Τμήμα Προώθησης Γυναικείας Απασχόλησης – Επιχειρηματικότητας)

τη συνεργασία με όλους εκείνους τους φορείς που έχουν άμεση σχέση με τα εργασιακά, κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά θέματα των γυναικών

την παροχή πληροφόρησης  και στις γυναίκες των κοινοτικών διαμερισμάτων

την ενθάρρυνση και στήριξη για την απόκτηση και ανάπτυξη σύγχρονων επαγγελματικών δεξιοτήτων των γυναικών

την στήριξη των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές παραμέτρους και τις συνθήκες που επικρατούν και την ενθάρρυνση των τοπικών πρωτοβουλιών

την ενημέρωση για τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας

την ευαισθητοποίηση των κοινωνικών εταίρων και των φορέων για την επαγγελματική προώθηση και ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας υποστηρίζοντας την ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση και την ίση μεταχείριση στο χώρο εργασίας

Η κοινωνική δράση των Κέντρων Γυναικών  εκτός από τους παραπάνω στόχους και δράσεις μπορεί να επεκταθεί με συμμετοχή σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες με στόχο την προώθηση των ίσων ευκαιριών, την καταπολέμηση των διακρίσεων και ανισοτήτων σε σχέση με την αγορά εργασίας, την ενθάρρυνση της κατάργησης του επαγγελματικού διαχωρισμού καθώς και το συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, την ενημέρωση και ενεργοποίηση των πολιτών σε θέματα κοινωνικών ανισοτήτων εις βάρος των γυναικών, την ευαισθητοποίησή και την δραστηριοποίησή σε θέματα βίας εις βάρος των γυναικών, εφήβων και παιδιών και τέλος τη διάδοση χρηστών πρακτικών για την πραγματοποίηση των παραπάνω.

loading...