ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Κ.Ε.ΔΗ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τυρνάβου (Κ.Ε.ΔΗ.Τ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τυρνάβου, για το Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο.

Αναλυτικά οι θέσεις:

∆Ε ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Από την υπογραφή της σύµβασης έως 15-09-2019 2 άτομα

∆Ε ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ Από την υπογραφή της σύµβασης έως 15-09-2019 1 άτομο

∆Ε ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΟΥ Από την υπογραφή της σύµβασης έως 15-09-2019 1 άτομο

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τυρνάβου (Κ.Ε.∆Η.Τ.), Στ. Καράσσου 1, Τ.Κ. 40100, Τύρναβος, υπόψη κας Ελένης Χατζηζήση (τηλ. επικοινωνίας: 2492350170 ή 2492350171). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και την Τρίτη 18/06/2019.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com