ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Με την ψήφιση του ν. 4611/2019 «Ρυθμίσεις οφειλών …» παρέχεται η δυνατότητα (άρθρα 110 – 117) για την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών προς τους Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα ή αυτών που θα βεβαιωθούν σε χρονικό διάστημα έως και δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του

(ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 17-5-2019).

Η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για τους οφειλέτες, αφού:

περιλαμβάνει οφειλές προς τους Δήμους από οποιαδήποτε αιτία, δηλαδή: τέλη, πρόστιμα, φόροι, πρόστιμα Κ.Ο.Κ., εισφορές, μισθώματα, κ.λπ.

προβλέπει την εξόφληση των οφειλών εφάπαξ ή σε μέχρι 100 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή των προσαυξήσεων, πλήρως ή κατά ποσοστό, αναλόγως του αριθμού των δόσεων, με ελάχιστο ποσό δόσης 20 €.

παρέχει την ευκαιρία στους οφειλέτες με την ρύθμιση των οφειλών τους να αποκτήσουν υπό τις προϋποθέσεις του νόμου, δημοτική ενημερότητα, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα δέσμευσης του Α.Φ.Μ., αδειοδοτήσεων πάσης φύσεως, επιβολής αναγκαστικών μέτρων είσπραξης κατά ΚΕΔΕ (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) κ.λπ.

παρέχει τη δυνατότητα σε όσους έχουν ενταχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής που είναι σε ισχύ, να επαναπροσδιορίσουν εκ νέου τις οφειλές τους, εφόσον κρίνουν συμφερότερη τη νέα ρύθμιση.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ

  1. Αίτηση – Προθεσμία Ρύθμισης

Η ρύθμιση ενεργοποιείται με την υποβολή σχετικής αίτησης εκ μέρους του οφειλέτη, εντός 4 μηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 4611/2019, δηλαδή μέχρι 17 Σεπτεμβρίου 2019.

  1. Δόσεις – Απαλλαγή Προσαυξήσεων, Τόκων & Προστίμων

Οι οφειλές μπορούν να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής ή και από πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:

Δόσεις  Απαλλαγή προσαυξήσεων

σε ποσοστό (%)

Εφάπαξ                100

από   2 έως 24    80

από 25 έως 48    70

από 49 έως 72    60

από 73 έως 100 50

  1. Συχνότητα δόσεων

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες εκτός της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων

  1. Ελάχιστο ποσό δόσης

Κάθε δόση εκτός της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι ευρώ (20 €).

  1. Χρόνος Καταβολής Δόσεων

Πρώτη Δόση

Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως.            Επόμενες δόσεις

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

  1. Καθυστερήσεις – Προεξόφληση Δόσεων

Καθυστέρηση καταβολής δόσης

Τυχόν καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5 % επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.

Προεξόφληση δόσης

Εφόσον ο οφειλέτης σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται απαλλαγή κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με αντίστοιχη τροποποίηση της απόφασης του αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 1 του άρθρου 112 του Ν. 4611/2019.

  1. Ευεργετήματα υπέρ του Οφειλέτη

             Άρση δέσμευσης φορολογικής ενημερότητας

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας από άλλη αιτία και ο οφειλέτης έχει καταβάλει:

α) το πέντε τοις εκατό (5%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ,

β) το δέκα τοις εκατό (10%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή από πέντε χιλιάδες και μηδέν ένα (5.000,01) μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ,

γ) το είκοσι τοις εκατό (20 %) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή δέκα χιλιάδες (10.000,01) ευρώ και πάνω,

ο δήμος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσμευσης αυτής προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και σε εντολή για επαναδέσμευση αυτής σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μίας εκ των δόσεων.

             Αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων

Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου.

  1. Απώλεια ρύθμισης

Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλλει τρείς (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών,

β) δεν υποβάλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού Φ.Π.Α.,

γ) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

Ο Δήμος Τυρνάβου με την ευκαιρία της ψήφισης της νομοθετικής ρύθμισης καλεί όλους τους πολίτες :

             να ενημερωθούν με ένα απλό τηλεφώνημα ή μια ολιγόλεπτη προσέλευση στην αρμόδια ταμιακή υπηρεσία (τηλ. 24923 50141) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για την ύπαρξη ή μη τυχόν οφειλών τους.

             να επωφεληθούν από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις της συγκεκριμένης διάταξης και να ρυθμίσουν μικρά ή μεγάλα ποσά που οφείλουν από οποιαδήποτε αιτία προς αυτόν.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com