16 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΜΗΝΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Στην πρόσληψη 16 εργαζοµένων µε σχέση εργασίας Ι.∆. Ορισµένου Χρόνου, για κάλυψη εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών και για το χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών, ήτοι : από 10-06-2019 µέχρι 09-08-2019, προχώρησε ο δήμος Τυρνάβου.

Οι συμβασιούχοι που προσλαμβάνονται είναι:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

1 ΓΚΑΜΠΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΣΗΣ ∆Ε Οδηγός Απορριµµατοφόρου

2 ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆Ε Οδηγός Απορριµµατοφόρου

3 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆Ε Οδηγός Απορριµµατοφόρου

4 ΤΣΙΤΣΙΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ∆Ε Οδηγός Απορριµµατοφόρου

5 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας – Συνοδός Απορριµµατοφόρου

6 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΗΣΗΣ ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας – Συνοδός Απορριµµατοφόρου

7 ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΑΡΚΙΛΕ ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας – Συνοδός Απορριµµατοφόρου

8 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας – Συνοδός Απορριµµατοφόρου

9 ΚΑΡΙΠΙ∆Η ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας – Συνοδός Απορριµµατοφόρου

10 ΜΠΑΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας – Συνοδός Απορριµµατοφόρου

11 ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας – Συνοδός Απορριµµατοφόρου

12 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας – Συνοδός Απορριµµατοφόρου

13 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας – Συνοδός Απορριµµατοφόρου

14 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας – Συνοδός

Απορριµµατοφόρου

15 ΣΙΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας – Συνοδός Απορριµµατοφόρου

16 ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας – Συνοδός Απορριµµατοφόρου

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com