Η ΑΕΝΟΛ ΘΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ ΠΕ

H Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ”Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.” ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά, δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020

της «Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α ”Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.”», που εδρεύει στο Δήμο Ελασσόνας του Νομού Λάρισας.

Συγκεκριμένα προκηρύσσεται η πρόσληψη ,με διαδικασίες ΑΣΕΠ, ενός ατόμου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και ενός (1) ατόμου ΠΕ Οικονομολόγων , για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά , μέχρι Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019,  είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας –Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ‘‘Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.’’, Χρ. Βλαχοδήμου 1- Τ.Κ. 40200 Ελασσόνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, υπόψη κας Χατζούλη Ελένης ή στο γραφείο της Διεύθυνσης της Υπηρεσίας  υπόψη κ. Μπασδέκη Σεβαστής (τηλ. επικοινωνίας: 2493025047  εσωτ.2).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Σημειώνεται ότι η ΑΕΝΟΛ Α.Ε. είναι η Αναπτυξιακή Εταιρεία των Δήμων του Ν. Λάρισας , έχει Γραφεία στην πόλη της Ελασσόνας και παράρτημα στη Λάρισα.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους, δεδομένης της προθεσμίας λήξης της προθεσμίας την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

α) στην  επίσημη ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. ‘‘Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.’’ http://www.aenol.gr/

β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες > Διαγωνισμών Φορέων > Ορ. Χρόνου ΣΟΧ

γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές > ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες -> Έντυπα – Διαδικασίες -> Διαγωνισμών Φορέων -> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Όλες οι πληροφορίες  στην ιστοσελίδα http://www.aenol.gr/  και στο Link http://www.aenol.gr/anouncements/item/655-ανακοινωση-υπ΄αριθμ-σοχ-1/2019-συναψησ-συμβασησ-εργασιασ-ορισμενου-χρονου

Στοιχεία επικοινωνίας

Ελασσόνα – Κεντρικά Γραφεία:

Δ. Βλαχοδήμου 1

T.K. 40200 Ελασσόνα

Τηλ: 24930 25047, 24222

Fax: 24930 23522

Λάρισα (Παράρτημα):

Πανός 13

T.K. 41222 Λάρισα

Τηλ: 2410 284824, 284696

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση: anelkis@otenet.gr

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com