Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΘ. ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

Ο δήμαρχος Κιλελέρ Θ. Νασιακόπουλος με απόφασή του ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως αντιδημάρχους του Δήμου Κιλελέρ, με θητεία για ένα (1) έτος ήτοι από 1-9- 2019 μέχρι 31-8-2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

 1. τον κ ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ του Γεωργίου, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τις Δημοτικές Ενότητητες ΚΙΛΕΛΕΡ και ΑΡΜΕΝΙΟΥ, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις παραπάνω δημοτικές ενότητες.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις παραπάνω δημοτικές ενότητες.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στις παραπάνω δημοτικές ενότητες., σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των παραπάνω δημοτικών ενοτήτων.

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων και των Τοπικών Συμβουλίων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Την υποχρέωση συνεργασίας με τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους για θέματα που αφορούν τις παραπάνω Δημοτικές Ενότητες.

ζ) θα τελεί Πολιτικούς Γάμους στην έδρα του Δήμου, θα βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και του τόπου μόνιμης κατοικίας και θα είναι υπεύθυνος για την ορθότητα των παραπάνω αρμοδιοτήτων του.

 1. τον κ. ΧΑΤΖΟΥΛΗ ΑΧΙΛΛΕΑ του Γεωργίου, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τις Δημοτικές Ενότητητες ΝΙΚΑΙΑΣ και ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις παραπάνω δημοτικές ενότητες.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις παραπάνω δημοτικές ενότητες.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στις παραπάνω δημοτικές ενότητες., σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των παραπάνω δημοτικών ενοτήτων.

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων και των Τοπικών Συμβουλίων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Την υποχρέωση συνεργασίας με τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους για θέματα που αφορούν τις παραπάνω Δημοτικές Ενότητες.

ζ) θα τελεί Πολιτικούς Γάμους στην έδρα του Δήμου, θα βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και του τόπου μόνιμης κατοικίας και θα είναι υπεύθυνος για την ορθότητα των παραπάνω αρμοδιοτήτων του.

 1. τον κ. ΧΑΤΖΟΥΛΗ ΧΡΗΣΤΟ του Αθανασίου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων και των Τοπικών Συμβουλίων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Έχει την υποχρέωση συνεργασίας με τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους για θέματα που αφορούν τις παραπάνω Δημοτικές Ενότητες.

ζ) θα τελεί Πολιτικούς Γάμους στην έδρα του Δήμου, θα βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και του τόπου μόνιμης κατοικίας και θα είναι υπεύθυνος για την ορθότητα των παραπάνω αρμοδιοτήτων του.

 1. τον κ.ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 2. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:
 3. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων
 4. Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
 5. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:

– την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων του Τμήματος  Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.

– την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού

– τη χορήγηση αδειών του προσωπικού και των έλεγχο αυτών.

– την τέλεση γάμων

– την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών

– τη λειτουργία των ΚΕΠ,

– τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,

– τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια

– τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών

– την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών

που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

 1. Τεχνικών Έργων (εκτός ύδρευσης αποχέτευσης) και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα του Τμήματος των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων.

-. Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.

 1. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.
 2. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως

– τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας)

– Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,

– τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης

-τις αρμοδιότητες που περιλαμβάνει το Τμήμα Προγραμματισμού στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου

 1. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου

-τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, – την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

– τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος

– την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή

– τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών

– τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

– την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001)

– γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 1. την κ. ΧΛΙΑΠΗ ΓΚΟΥΝΙΑΡΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 2. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας και του Περιβάλλοντος

– Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο

– την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου

– την ευθύνη συντήρησης και λειτουργίας των αρδευτικών συστημάτων των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου.

-την ευθύνη συντήρησης και καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων (μη αρδευόμενων) του Δήμου

– το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας

– την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας

– Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα

– Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων

– θα τελεί Πολιτικούς Γάμους στην έδρα του Δήμου, θα βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και του τόπου μόνιμης κατοικίας και θα είναι υπεύθυνη για την ορθότητα των παραπάνω αρμοδιοτήτων της.

 1. τον κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Νικολάου ως καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. Την Κοινωνική Πολιτική- Προστασία και Αλληλεγγύη

β. Την Παιδεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την νεολαία

γ. Την προώθηση και ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων του Δήμου, σε συνεργασία με τους κατά τόπον Αντιδημάρχους των Δημοτικών Ενοτήτων.-

δ. τα θέματα προβολής και Τουρισμού

Ο παραπάνω Αντιδήμαρχος θα υπογράφει κάθε έγγραφο της αρμοδιότητάς του,θα τελεί Πολιτικούς Γάμους στην έδρα του Δήμου, θα βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και του τόπου μόνιμης κατοικίας και θα είναι υπεύθυνος για την ορθότητα των παραπάνω αρμοδιοτήτων του.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του

Δ. α. Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων που απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Κωνσταντίνου, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή  κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Νικολάου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com