ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

Με απόφαση του δημάρχου Νίκου Γλατσα ορίστηκαν σήμερα ως αντιδήμαρχοι του Δήμου Ελασσόνας οι πιο κάτω δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης του δημάρχου, με έναρξη και λήξη θητείας, από 02/09/2019 έως και 31/10/2021, και τους μεταβιβάστηκαν οι παρακάτω αναφερόμενες καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητες:

Α/Α ΟΝΟΜ/ΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1 ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Στην έκταση της Δημοτικής Ενότητας Αντιχασίων:

 Εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης

 Μεριμνά για την ένταξη έργων και δράσεων σε αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα

 Μεριμνά για την εξασφάλιση και διαρκή βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών

 Μεριμνά για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, με υπηρεσίες πρασίνου,  καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, παιδικών χαρών, συντήρησης δημοτικών και σχολικών κτιρίων.

 Μεριμνά για την ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων και τη συντήρηση των αντιπλημμυρικών, αρδευτικών και εγγειοβελτιωτικών εγκαταστάσεων

 Ασκεί τις κατά τόπο αρμοδιότητες της παρ. 3 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010

 Είναι υπεύθυνος για την πολιτική προστασία

 Είναι υπεύθυνος για τις προμήθειες τις σχετικές με τις πιο πάνω αρμοδιότητές του

2 ΝΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Στην έκταση των δημοτικών ενοτήτων Καρυάς, Λιβαδίου, Ολύμπου και Σαρανταπόρου:

 Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας, αποκομιδής και ανακύκλωσης

 Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Ελέγχου, Συντήρησης και Κίνησης Οχημάτων

 Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Άρδευσης και Αρδευτικών Δικτύων της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, Αρδευτικών Δικτύων και Αγροτικής Οδοποιίας, όπως ορίζονται στον ισχύοντα σήμερα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου μας

 Είναι υπεύθυνος για την πολιτική προστασία

 Είναι υπεύθυνος για τις προμήθειες τις σχετικές με τις ανωτέρω αρμοδιότητές του

3 ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Στην έκταση των δημοτικών ενοτήτων Βερδικούσης, Ελασσόνας, Ποταμιάς και Τσαριτσάνης:

 Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας, αποκομιδής και ανακύκλωσης

 Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Ελέγχου, Συντήρησης και Κίνησης Οχημάτων

 Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Άρδευσης και Αρδευτικών Δικτύων της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, Αρδευτικών Δικτύων και Αγροτικής Οδοποιίας, όπως ορίζονται στον ισχύοντα σήμερα Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας

 Είναι υπεύθυνος για την πολιτική προστασία

 Είναι υπεύθυνος για τις προμήθειες τις σχετικές με τις ανωτέρω αρμοδιότητές του

4 ΚΑΡΚΑΒΑΝΙΔΟΥ – ΣΚΡΕΤΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πολιτισμού– Αθλητισμού – Παιδείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, εκτός των αρμοδιοτήτων που αφορούν τον αθλητισμό και τη νέα γενιά

 Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Ανθρωπίνου Δυναμικού, Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών και ΚΕΠ, όπως ορίζονται στον ισχύοντα σήμερα Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας

5 ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών

 Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, Αρδευτικών Δικτύων και Αγροτικής Οδοποιίας, εκτός από εκείνες του Τμήματος Άρδευσης και Αρδευτικών Δικτύων, όπως ορίζονται στον ισχύοντα σήμερα Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας

Β. Ρπίσης ορίστηκαν ως αντιδήμαρχοι του Δήμου Ελασσόνας οι πιο κάτω δημοτικοί σύμβουλοιτης παράταξης “Ένας Δήμος για όλους”, με έναρξη και λήξη θητείας, από 02/09/2019 έως και 31/10/2021, και τους μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αναφερόμενες καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝ ΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

 Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και χωροταξικού σχεδιασμού,

 Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης, όπως ορίζονται στον ισχύοντα σήμερα Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας

2 ΚΟΥΡΟΜΠΙΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως ορίζονται στον ισχύοντα σήμερα Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, εκτός των προμηθειών που ασκούνται από τους παραπάνω Αντιδημάρχους

Γ. Ορίζουμε ως Εντεταλμένο Σύμβουλο του Δήμου Ελασσόνας τον πιο κάτω δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου με έναρξη και λήξη θητείας, από 02/09/2019 έως 31/10/2021, και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αναφερόμενες καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

ΔΗΜΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Την εποπτεία και το συντονισμό σε θέματα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, από το Τμήμα Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της οικείας Διεύθυνσης, όπως ορίζονται στον ισχύοντα σήμερα Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας

Δ.Σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθεται εκ περιτροπής η τέλεση πολιτικών γάμων Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Καρανίκας Δημήτριος. Και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου ασκεί ο Αντιδήμαρχος Καλιακούδας Αθανάσιος.

Ε. Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ελασσόνας ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Καρανίκας Δημήτριος. Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ορίζονται οι αντιδήμαρχοι Δραγατσίκης Ιωάννης και Κουρομπίνας Διονύσιος. Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ορίζονται οι αντιδήμαρχοι Καρκαβανίδου – Σκρέτα Ευφροσύνη και Νάνος Ιωάννης.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com