ΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

Με απόφαση του δημάρχου Λαρισαίων ορίζονται ως αντιδήμαρχοι του δήμου οι κατωτέρω Δημοτικοί Σύμβουλοι, με έναρξη και λήξη θητείας την 05/09/2020 και τους μεταβιβάζονται οι παρακάτω αναφερόμενες καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητες:

α/α ΟΝΟΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1 ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Eπιχειρησιακού Σχεδιασμού και Τεχνικών Έργων

– Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου πλην αυτών του Τμήματος Συντήρησης Υπαίθριων Χώρων

-Από τη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού τις αρμοδιότητες:

α) του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και

β ) των Τμημάτων:

– Προγραμματισμού και χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων,

– Υποστήριξης Μηχανογραφικών Εφαρμογών και

– Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Επικοινωνιών

– Υπογραφή αδειών πολιτικών γάμων και Βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.

2 ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πολεοδομίας & Ψηφιακών Πολιτικών – Έξυπνης πόλης

– Διεύθυνση Πολεοδομίας Όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

– Από τη Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού τις αρμοδιότητες των Γραφείων:

Α) Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS)

Β) Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας και την εποπτεία των ψηφιακών πολιτικών

-Έξυπνης πόλης

3 ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Καθημερινότητας

– Από τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων έχει την ευθύνη της λήψης και διεκπεραίωσης αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών.

– Από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών τις αρμοδιότητες του Τμήματος Συντήρησης Υπαίθριων Χώρων

4 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Οικονομικών

-Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, μη συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης της ετήσιας

εμποροπανήγυρης του Τμήματος Ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

– Επίσης του μεταβιβάζεται και η προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 αρμοδιότητα, ήτοι η έγκριση των δαπανών και η διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων

που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης

5 BOYΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Κοινωνικής Πολιτικής και Εκπαιδευτικών Δράσεων

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας Όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον

Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών και Εκπαιδευτικών Δράσεων Όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

Γενικότερα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του θα έχει την Γενική Εποπτεία του τομέα Κοινωνικών Πολιτικών του Δήμου .

6 ΣΑΠΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πολιτισμού και Επιστημών

Διεύθυνση Πολιτισμού & Αθλητισμού, όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου πλην αυτών του Τμήματος Αθλητισμού

7 ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αμαξοστασίου, Καθαριότητας, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας

– Διευθύνσεις: Α. Αμαξοστασίου και  Β. Καθαριότητας & Ανακύκλωσης  όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτ. Υπηρεσίας του Δήμου,

– Του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτ. Υπηρεσίας του Δήμου καθώς και

– Την εποπτεία της Διεύθυνσης Πρασίνου

8 ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ (ΡΙΤΑ) Δημοτικών Ενοτήτων Γιάννουλης, Κοιλάδας & Αγροτικής Ανάπτυξης

– Από τη Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού τις αρμοδιότητες του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως λεπτομερώς αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτ. Υπηρεσίας του Δήμου.

– Την εποπτεία και το συντονισμό θεμάτων που ανακύπτουν στις Δημοτικές Ενότητες Γιάννουλης και Κοιλάδας

Β. Σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος του/της:

 Αντιδημάρχου Σούλτη Γεωργίου, το σύνολο των αρμοδιοτήτων του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Αδαμόπουλος Αθανάσιος και αντιστρόφως,

 Αντιδημάρχου Διαμάντου Κωνσταντίνου, το σύνολο των αρμοδιοτήτων του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Σάπκας Παναγιώτης και αντιστρόφως,

 Αντιδημάρχου Αλεξούλη Ιωάννη, το σύνολο των αρμοδιοτήτων του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Βούλγαρης Σωτήριος και αντιστρόφως

 Αντιδημάρχου Ζαούτσου Γεωργίου, το σύνολο των αρμοδιοτήτων του ασκεί η Αντιδήμαρχος Απρίλη Αγορίτσα (Ρίτα) και αντιστρόφως

Γ. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω (δεν έχουν μεταβιβαστεί) γίνεται απευθείας από το Δήμαρχο Λαρισαίων.

Δ. Στους Αντιδημάρχους μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα υπογραφής του τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη της παρ. 3α του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014 και της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ 80/2016, των οικείων Δ/νσεων και υπηρεσιών.

Ε. Οι Αντιδήμαρχοι, ο καθένας στον τομέα του και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους εισηγούνται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματέα του Δήμου, τις Προιστ/νες Γενικών Δ/νσεων και τους Διευθυντές στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκτελούν τις αποφάσεις αυτού, καθώς και της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Επιτροπής Παιδείας.

Επίσης εισηγούνται ο καθένας στον τομέα του και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματέα του Δήμου, τις Προιστ/νες Γενικών Δ/νσεων και τους Διευθυντές την ψήφιση κανονισμών λειτουργίας των επί μέρους Υπηρεσιών ή την τροποποίηση των υφισταμένων, όπου χρειάζεται και τέλος ασκούν τις αρμοδιότητες που τους αναθέτουν ειδικές διατάξεις του Κώδικα ή άλλων σχετικών Νόμων.

ΣΤ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δε μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Ζ. Σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθεται εκ περιτροπής η τέλεση Πολιτικών γάμων

Η. Αναθέτει την κατά νόμο αναπλήρωση αυτού στα καθήκοντα του ως Ληξιάρχου στη ληξιαρχική περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Λάρισας στον Αντιδήμαρχο Γεώργιο Σούλτη και όταν αυτός απουσιάζει στον Αντιδήμαρχο Αθανάσιο Αδαμόπουλο.

Θ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Σούλτης Γεώργιος. Και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κο Αδαμόπουλο Αθανάσιο.

Ι. Αντιμισθίας δικαιούνται όλοι οι Αντιδήμαρχοι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν.4483/2017.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com