Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Στη δημοσιότητα έδωσε σήμερα ο δήμαρχος Τυρνάβου Γιάννης Κόκουρας την απόφασή του για τον ορισμό των αντιδημάρχων και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων τους. Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

Ο δήμαρχο ρίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Τυρνάβου, με θητεία από 13-09-2019 μέχρι την 12-09-2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει τις κατωτέρω αναφερόμενες αρμοδιότητες ως εξής :

 1. τον κ. Μανδηλά Λάσκαρη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
 1. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με την οικονομική διοίκηση, την οικονομική διαχείριση και τις προμήθειες.
 1. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με τη διοικητική μέριμνα των διοικητικών εν γένει Υπηρεσιών και την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
 1. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με την αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στον Δήμο Τυρνάβου.
 1. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που αφορούν την δημόσια διαβούλευση.
 1. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με την διαφάνεια και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
 1. τον κ. Σακούτσιο Γεώργιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
 1. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με τον σχεδιασμό, τη διοίκηση και την εκτέλεση έργων.
 1. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με την πολεοδόμηση και εφαρμογή πολιτικών στα πλαίσια προώθησης της αστικής ανάπτυξης.
 1. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων και δράσεων του Δήμου που αποσκοπούν στον Προγραμματισμό και τον σχεδιασμό της Αναπτυξιακής πολιτικής, των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών.
 1. Την εφαρμογή πολιτικών που αφορούν την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.
 2. Την εφαρμογή πολιτικών που αφορούν την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.
 1. Την ευθύνη συντήρησης & αποκατάστασης των διαφόρων έργων, κτιρίων, οδών, πλατειών, κ.λπ. υποδομών του Δήμου.
 1. τον κ. Γκάτσο Γέωργιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
 1. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, καθώς επίσης και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.
 1. Την διαχείριση και εποπτεία όλων των ενδεδειγμένων δράσεων στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας στο επίπεδο του Δήμου (σχεδιασμός & συντονισμός δράσεων για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών, οργάνωση πυροπροστασίας δασών, αποκατάσταση δασών).
 1. Την εν γένει λειτουργία των υπηρεσιών : Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, Πρασίνου & Νεκροταφείων του Δήμου.
 1. Την διεύθυνση και εποπτεία της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας των Δημοτικών Αμαξοστασίων.
 1. Την ευθύνη συντήρησης & αποκατάστασης των παιδικών χαρών κ.λπ. του Δήμου.
 2. Την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
 1. Την ευθύνη και διαρκή μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού του Δήμου.
 1. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που αφορούν στην εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σε συνεργασία με άλλους φορείς και φιλοζωικές οργανώσεις.
 1. τον κ. Μάμμο Χρήστο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
 1. Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Αμπελώνα.
 2. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που αφορούν στην προστασία και ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα της παραγωγής (φυτική και ζωική  παραγωγή), στην εν γένει υποστήριξη του αγροτικού κόσμου.
 1. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που αφορούν ζητήματα άρδευσης του πρωτογενούς τομέα.
 1. τoν κ. Κατσαρό Χριστόφορο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
 1. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με την πρόνοια, την κοινωνική πολιτική του Δήμου και την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, καθώς επίσης και την προαγωγή και προστασία της Δημόσιας Υγείας.
 1. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα των γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς.
 1. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που αφορούν θέματα της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, της δια βίου μάθησης και της Παιδείας γενικότερα.
 1. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με την εφαρμογή ποικίλων πολιτιστικών και αθλητικών προγραμμάτων στο Δήμο.
 1. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που αφορούν θέματα νεολαίας.

Οι ανωτέρω ορισθέντες Αντιδήμαρχοι στις Υπηρεσίες ευθύνης τους, εκδίδουν και υπογράφουν κάθε έγγραφο σχετικό με την λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών & δραστηριοτήτων.

ΙΙ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

ΙΙΙ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γκάτσος Γεώργιος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μάμμο Χρήστο.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com