ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΘΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Την πλήρωση µιας (1) θέσεως Ειδικού Συνεργάτη ΠΕ σε θέµατα Νοµικής Υποστήριξης του Γραφείου ∆ηµάρχου και του ιδίου του ∆ηµάρχου, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, αποφάσισε ο δήμαρχος Τυρνάβου Γιάννης Κόκουρας.

Οι ενδιαφερόµενοι/νες πρέπει να έχουν :

Α) Τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισµού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο ή δίπλωµα Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα της αλλοδαπής.

Γ) Να έχουν επιστηµονική ειδίκευση σε επιστηµονικό ή επαγγελµατικό τοµέα αρµοδιοτήτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δηµοσιεύσεις, συµµετοχή σε συνέδρια, οµάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελµατική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σηµαντική εµπειρία, ανάλογη µε τα αντικείµενα απασχόλησης.

Η εµπειρία αποδεικνύεται ως εξής :

Για µεν τους µισθωτούς, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης και χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας.

Οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα, µπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελµατίες, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης και χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας ή βεβαίωση του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια άσκησης του επαγγέλµατος.

∆) Άριστη Γνώση Αγγλικών.

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν εντός 5 ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης της παρούσας στον τύπο, τα εξής δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση & Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986, ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισµού,
  2. Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα,
  3. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας
  4. Αντίγραφο των απαιτούµενων τίτλων σπουδών,
  5. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει τα ανωτέρω αναφερόµενα προσόντα τους.

Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων µε το βιογραφικό σηµείωµα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στα γραφεία του ∆ήµου (κ. Γρηγοριάδου Μαρία, τηλ. 24923-50127) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.