ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (ΟΔΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ)», εκτιμώμενης αξίας 1.700.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), ξεκινά στις 2 Οκτωβρίου ο δήμος Λαρισαίων,

ορίζοντας ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών την 9η Οκτωβρίου.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου αναλύεται σε:

  • Δαπάνη Εργασιών 983.049,36 Ευρώ
  • Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. ποσοστού 18% επί της δαπάνης εργασιών) 176.948,88 Ευρώ
  •  πρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 173.999,74 Ευρώ
  • Πρόβλεψη απολογιστικών 36.969,76 Ευρώ
  • Φ.Π.Α. (ποσοστού 24% επί του αθροίσματος των ανωτέρω δαπανών) 329.032,26 Ευρώ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15/10/2019 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com