ΘΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Ο δήμαρχος Τυρνάβου Ιωάννης Κόκουρας ανακοίνωσε σήμερα ότι θα προχωρήσει στην πλήρωση µιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού σε θέµατα τεχνικών έργων, ωρίµανσης, δηµοπράτησης και υλοποίηση δηµοσίων συµβάσεων καθώς και σε θέµατα σύνταξης εκθέσεων, υποβολής προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασίας

και παρουσίασης στοιχείων απαραίτητων για την πραγµατοποίηση των σκοπών του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.

Οι ενδιαφερόµενοι/νες πρέπει να έχουν :

Α)Τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισµού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο ή δίπλωµα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

Γ)Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών και τουλάχιστον 5ετή εµπειρία σε δηµόσια και ιδιωτικά έργα.

∆)Ειδίκευση σε επιστηµονικό ή επαγγελµατικό τοµέα των ανωτέρω αναφερόµενων αρµοδιοτήτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται µε αξιόλογη επιστηµονική ενασχόληση (δηµοσιεύσεις, συµµετοχή σε συνέδρια, οµάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελµατική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σηµαντική εµπειρία, ανάλογη µε τα αντικείµενα απασχόλησης.

Θα εκτιµηθεί επιπλέον η γνώση σχεδιαστικών προγραµµάτων.

Η εµπειρία αποδεικνύεται ως εξής :

Για µεν τους µισθωτούς, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης και χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας.

Οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα, µπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελµατίες, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης και χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν εντός 5 ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης της παρούσας στον τύπο, τα εξής δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση & Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986, ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισµού,
  2. Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα,
  3. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας
  4. Αντίγραφο των απαιτούµενων τίτλων σπουδών και της άδειας άσκησης επαγγέλµατος,
  5. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει τα ανωτέρω αναφερόµενα προσόντα τους.

Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων µε το βιογραφικό σηµείωµα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στα γραφεία του ∆ήµου (κ. Γρηγοριάδου Μαρία, τηλ. 24923-50127) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.