Ο ΧΡΗΣΤΟΣ Μ. ΠΑΛΗΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Τον Πολιτικό Μηχανικό Χρήστο Μ. Παληό προσέλαβε ως Ειδικό Συνεργάτη του ο δήμαρχος Τυρνάβου για να παρέχει συµβουλές και να διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά για θέματα τεχνικών έργων, ωρίμανσης, δημοπράτησης και υλοποίησης δηµοσίων συµβάσεων καθώς και σε θέματα σύνταξης εκθέσεων,

υποβολής προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασίας και παρουσίασης στοιχείων απαραίτητων για την πραγματοποίηση των σκοπών του ∆ήµου καθώς επίσης και σε οτιδήποτε του ανατεθεί από τον δήμαρχο.

Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση και θα αρχίσει η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών.

Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται σε 19.000,00 ευρώ ετησίως και θα βαρύνει τους KA 6031 και KA 6053.01 του προϋπολογισμού έτους 2019 του ∆ήµου Τυρνάβου.

Ο Χρήστος Παληός είναι πρόεδρος της ΔΚΜ και μέλος της εθνικής αντιπροσωπείας του ΤΕΕ.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ