Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘ. ΤΣΑΤΣΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Με απόφασή του ο δήμαρχος Τυρνάβου Γιάννης Κόκουρας προσέλαβε τον Αλέξανδρο Αθ. Τσάτσο, κάτοχο πτυχίου σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ως Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου Τυρνάβου.

Σύμφωνα με την απόφαση ο δήµαρχος µπορεί µε απόφαση του να αναθέτει στον Γενικό Γραµµατέα την υπογραφή µε εντολή του εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηµατικών ενταλµάτων.

Παράλληλα τονίζεται ότι ο Γενικός Γραμματέας απολύεται µε απόφαση του ∆ηµάρχου, που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επίσης παύει να ασκεί τα καθήκοντα του και απολύεται αυτοδικαίως όταν ο ∆ήμαρχος απολέσει την ιδιότητα του για οποιονδήποτε λόγο.

Οι αποδοχές του καθορίζονται σύμφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 161 του Ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 15 του Ν.4623/19, που έχει έναρξη ισχύος την 09.08.2019 και συνεπώς τα έννοµα αποτελέσματα, μεταξύ των οποίων και η αξίωση προς καταβολή αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών, αρχίζουν από την υπογραφή της παρούσας απόφασης .

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ