ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΘΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Στην πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη με πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού προχωρά ο δήμαρχος Λαρισαίων ο οποίος υπογράφει σχετική ανακοίνωση πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης.

Πιο συγκεκριμένα ο δήμαρχος καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν σχετική αίτηση µε σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά µε την πλήρωση µίας θέσης ειδικού συνεργάτη για την επικουρία του ∆ηµάρχου σε τεχνικά θέµατα και ειδικότερα σε θέµατα που άπτονται του συγκοινωνιακού τοµέα.

Ο ειδικός συνεργάτης θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρµοδιότητες οποιασδήποτε µορφής. Θα υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του ∆ηµάρχου για την επικουρία του οποίου προτείνεται η πρόσληψη του. Θα παρέχει συµβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευµένες γνώσεις γραπτά ή προφορικά για θέµατα της αρµοδιότητας του.

Η επιλογή θα γίνει από το ∆ήµαρχο, ο οποίος και αποφασίζει – κατά την κρίση του – για την καταλληλότητα του/της προσλαµβανόµενου/ης.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ