Ο ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΔΙΝΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ

Σε προκήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού με θέμα την ανάδειξη αναδόχου για τη συλλογή και μεταφορά αστικών στερεών απόβλητων (Α.Σ.Α) των Δ.Ε Νίκαιας, Πλατυκάμπου, Αρμενίου και Κιλελέρ και ανακυκλώσιμων υλικών των Δ.Ε Πλατυκάμπου, Κιλελέρ και Αρμενίου του δήμου Κιλελέρ και μίσθωση μηχανικού σαρώθρου

(με χειριστή) για δυο (2) έτη.

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η διαχείριση (αποκομιδή και μεταφορά) των αστικών στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α.) των Δ.Ε. Νίκαιας, Πλατυκάμπου, Αρμενίου & Κιλελέρ και των Ανακυκλώσιμων Υλικών των Δ.Ε. Πλατυκάμπου Αρμενίου & Κιλελέρ του Δήμου Κιλελέρ, καθώς και η μίσθωση μηχανικού (με χειριστή) ,για δύο έτη .
Η δαπάνη για την υπηρεσία έχει προϋπολογισμό καθαρής αξίας 1.170.967,74 € και συνολικής δαπάνης 1.452.000,00 € περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% (281.032,26 €), και θα βαρύνει τον Κ.Α. : 20.6277.01 σε σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2020 για ποσό 544.499,00€, του έτους 2021 με ποσό 726.000,00 και για το έτος 2022 με ποσό 181.789,00€ .

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com