ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ο δήμος Λαρισαίων διενεργεί φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση για καλλιέργεια των παρακάτω δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται στις Κοινότητες Μάνδρας, Κοιλάδας, Λουτρού, Ραχούλας και Ελευθερών καθώς και στην 1η Κοινότητα Λάρισας και στην Κοινότητα Γιάννουλης την Τρίτη 29 Οκτωβρίου

στις 10:00 π.μ. Οι προς δημοπράτηση εκτάσεις είναι:

α/α        Κοινότητα           Τοποθεσία          Είδος Καλλιέργειας        Τιμή

1              Μάνδρα              Ζευγαρολίβαδο 5            ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ          60€ ανά στρέμμα ετησίως

2              Μάνδρα              Ζευγαρολίβαδο 6            ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ          60€ ανά στρέμμα ετησίως

3              Μάνδρα              Ζευγαρολίβαδο 7            ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ          60€ ανά στρέμμα ετησίως

4              Μάνδρα              Ζευγαρολίβαδο 8            ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ          60€ ανά στρέμμα ετησίως

5              Μάνδρα              Ζευγαρολίβαδο 10          ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ          60€ ανά στρέμμα ετησίως

6              Μάνδρα              Ζευγαρολίβαδο 11          ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ          60€ ανά στρέμμα ετησίως

7              Μάνδρα              Ζευγαρολίβαδο 14          ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ          60€ ανά στρέμμα ετησίως

8              Κοιλάδα              Βάλτος ΜΙΣΟ-ΜΙΣΟ ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ- ΞΗΡΙΚΗ 60€ ανά στρέμμα ετησίως /30€ ανά στρέμμα ετησίως

9              Κοιλάδα              Βάλτος ΜΙΣΟ-ΜΙΣΟ ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ- ΞΗΡΙΚΗ               60€ ανά στρέμμα ετησίως /30€ ανά στρέμμα ετησίως

10           Λουτρό                Γ ιαμάτσι             ΞΗΡΙΚΗ 30€ ανά στρέμμα ετησίως

11           Ραχούλα              Κομψάλια           ΞΗΡΙΚΗ 30€ ανά στρέμμα ετησίως

12           Ραχούλα              Λιβάδι Δ              ΞΗΡΙΚΗ 30€ ανά στρέμμα ετησίως

13           Ελευθερές          Ριζό Ε2  ΞΗΡΙΚΗ 30€ ανά στρέμμα ετησίως

14           Ελευθερές          Σκοτωμένα-ανατολικό  ΞΗΡΙΚΗ 30€ ανά στρέμμα ετησίως

15           Ελευθερές          Σκοτωμένα-δυτικό          ΞΗΡΙΚΗ 30€ ανά στρέμμα ετησίως

16           1η Κοινότητα Λάρισας  Κιόσκι   ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ          60€ ανά στρέμμα ετησίως

17           Κοινότητα Γ ιάννουλης Έγρη Μπούτζακ                ΞΗΡΙΚΗ 30€ ανά στρέμμα ετησίως

Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι δημότες κάτοικοι του Δήμου Λαρισαίων, ο οποίος έχει την κυριότητα των παραπάνω εκτάσεων που εκτίθενται στη δημοπρασία. Αν η δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται στις 05 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο τόπο ανάμεσα σε όλους τους δημότες. Αν και στην περίπτωση αυτή η δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται στις 12 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο τόπο και έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε αυτή οποιοσδήποτε.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία οι ιδιοκτήτες καλλιεργήσιμων εκτάσεων άνω των 200 στρεμμάτων.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη, αρχής γενομένης από την ημερομηνία λήξης των συμφωνητικών εκμίσθωσης για όλες τις παραπάνω δημοτικές εκτάσεις. Επισημαίνεται, ότι η μίσθωση των εκτάσεων στη θέση «Βάλτος» της Τοπικής Κοινότητας Κοιλάδας, έκτασης 277,032 στρεμ. και 306,173 στρεμ. δύναται να διακοπεί πριν τη λήξη της συμβασης εκμίσθωσης και χωρίς αποζημίωση από την πλευρά του Δήμου προς τους μισθωτές, αφου αυτοί ειδοποιηθουν εγγράφως από τον Δήμο τρεις μήνες νωρίτερα από τη λυση της μίσθωσης, λόγω της ενάρξεως εργασιών για την κατασκευή του ταμιευτήρα στο προσεχές διάστημα, όπως ρητά αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 5/2019 απόφαση του Συμβούλιου της Κοινότητας Κοιλάδας, για δε τις υπόλοιπες εκτάσεις δύναται να διακοπεί μελλοντικά λόγω άλλης αξιοποίησής τους, σεβόμενοι την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο του μισθωτή.

Κάθε ενδιαφερόμενος για να γίνει δεκτός στη δημοπρασία υποχρεούται να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας, ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι:

α/α        Στρέμματα         Τοποθεσία          Κοινότητα           ΠΟΣΟ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

1              50,390   Ζευγαρολίβαδο 5            Μάνδρα              302,34€

2              48,365   Ζευγαρολίβαδο 6            Μάνδρα              290,19€

3              48,473   Ζευγαρολίβαδο 7            Μάνδρα              290,84€

4              15,424   Ζευγαρολίβαδο 8            Μάνδρα              92,54€

5              44,181   Ζευγαρολίβαδο 10          Μάνδρα              265,09€

6              44,441   Ζευγαρολίβαδο 11          Μάνδρα              266,65€

7              38,478   Ζευγαρολίβαδο 14          Μάνδρα              230,87€

8              277,032 Βάλτος Κοιλάδα              1.246,64€

9              306,173 Βάλτος Κοιλάδα              1.377,77€

10           9,819     Γ ιαμάτσι             Λουτρό                29,46€

11           71,560   Κομψάλια           Ραχούλα              214,68€

12           55,174   Λιβάδι Δ              Ραχούλα              165,52€

13           56,231   Ριζό Ε2  Ελευθερές          168,69€

14           56,432   Σκοτωμένα-

ανατολικό          Ελευθερές          169,30€

15           56,432   Σκοτωμένα-δυτικό          Ελευθερές          169,30€

16           18,627   Κιόσκι   1η Κοινότητα Λάρισας  111,76€

17           47,874   Έγρη Μπούτζακ                Κοινότητα Γ ιάννουλης 143,62€

 

Η εγγυητική επιστολή στους αποτυχόντες επιστρέφεται μετά το τέλος της δημοπρασίας, η οποία σε περίπτωση αθέτησης του πλειοδοτήσαντα εκπίπτει υπέρ του Δήμου. Η εγγυητική επιστολή του τελευταίου πλειοδότη θα αντικατασταθεί με την υπογραφή του συμφωνητικού με άλλη ποσού ίσου με το 1/10 του επιτευχθέντος μισθώματος για την εξασφάλιση του εγκαίρου και εντός των από την διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος.

Οι προτιθέμενοι να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, για να γίνουν δεκτοί σε αυτή, θα πρέπει να προσκομίσουν : α) Φωτοτυπία ταυτότητας

β) Βεβαίωση περί μη οφειλής προς τον Δήμο Λαρισαίων και τη Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας

γ) Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

δ) Πιστοποιητικό γέννησης

ε) Έντυπο Ε9

στ) Εγγυητική επιστολή

ζ) Υπεύθυνη δήλωση από τον πλειοδότη και τον προτεινόμενο εγγυητή της παρ 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986), όπως ισχύει, με θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την οποία θα αποδέχονται τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι και οι εγγυητές αυτών θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση περί μη οφειλής προς τον Δήμο Λαρισαίων και τη Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας.

Τους τελευταίους πλειοδότες των μισθίων θα βαρύνουν τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ