ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ 3ου Δ.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Τις τεχνικές προδιαγραφές και τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισµού µέσω του εθνικού συστήµατος ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) ενέκρινε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Τυρνάβου, καθορίζοντας παράλληλα και τους όρους διακήρυξης της δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 3ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 258.064,52 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Στόχος των προτεινόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης, είναι η βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών του κτιρίου και η κατάταξή του σε όσο το δυνατόν ανώτερη κατηγορία.

Γενικότερα, το σύνολο των επεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

Toποθέτηση θερμομόνωσης στέγης κτιρίου με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης 10 cm.

Toποθέτηση θερμομόνωσης δώματος με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης 10 cm.

Toποθέτηση συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης κελύφους κτιρίου με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 8 cm.

Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα θερμοδιακοπτόμενα μεταλλικά με διπλό υαλοπίνακα με συνολικό συντελεστή θερμοπερατότητας Uw < 2 W/m2k με τα αντίστοιχα ρολά.

Εγκατάσταση λέβητα φυσικού αερίου συμπύκνωσης καυσαερίων μέγιστης ονομαστικής ισχύος 200 KW

Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από φωτιστικά τύπου LED.

Εισαγωγή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BEMS).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 05/12/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12/12/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com