ΝΟΙΚΙΑΖΕΙ 30 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση 30 αγροτεμαχίων που βρίσκονται στα όρια του δήμου θα διενεργήσει ο δήμος Τυρνάβου την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου, και ώρα 10.00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα προς ενοικίαση αγροτεμάχια είναι:

α/α Δημοτική – Τοπική Κοινότητα Τοποθεσία Έκταση (στρ.) Τιμή Α΄ Προσφοράς (σε €/ στρ.)

Δημοτική Ενότητα Αμπελώνα

1 Αμπελώνα Τατάρ Μαγούλα 3,068 30,00

2 Αμπελώνα Β΄Δημοτικό Σχολείο 8,850 35,00

3 Δελερίων Καμπύλαγα 63,000 40,00

4 Δελερίων Αυλαγάδες 8,000 35,00

5 Δελερίων Γκαρλίγκα 8,000 35,00

6 Δελερίων Βακουφική Γκορτσιά 4,000 30,00

7 Δελερίων Γεροζήση 1,000 30,00

8 Δελερίων Γελαδόστρατα 2,000 30,00

9 Δελερίων Γιακάς Δελέρια 7,150 35,00

10 Δελερίων Αμπέλια Καραγιάννη 8,750 35,00

11 Δελερίων Γιακάς Δελέρια 1,000 30,00

12 Δελερίων Γιακάς 3,000 30,00

13 Δελερίων Καραμπούγα 1,200 30,00

14 Δελερίων Δεξαμενή 2,000 30,00

15 Δελερίων Λάκος 1,000 30,00

16 Δελερίων Αμπέλια Δελερίων 5,900 35,00

17 Δελερίων Νεκροταφείο 2,000 30,00

18 Δελερίων Βρωμόβρυση 8,000 35,00

19 Δελερίων Αύλακας Αγ. Αννας 8,000 35,00

20 Δελερίων Γκοτσιά Δελερίων 3,640 30,00

21 Δελερίων Είσοδος οικισμού 1,000 30,00

22 Δελερίων Βαρκό 2,090 30,00

23 Δελερίων Βαρκό 2,090 30,00

Δημοτική Ενότητα Τυρνάβου

24 Τυρνάβου Αμάρ 12,858 40,00

25 Δαμασίου Δημ. αγρός Αηλιάς 19,180 40,00

26 Δαμασίου Καπνός πέρα κάμπου 3,069 30,00

27 Δαμασίου Καπνός πέρα κάμπου 7,500 35,00

28 Δαμασίου Καπνός πέρα κάμπου 4,700 30,00

29 Δαμασίου Αλώνια 2,000 30,00

30 Δαμασίου Αναδασμός Δαμάσι (αρ. αγροτ. 35) 7,308 35,00

Για να γίνει κάποιος δεκτός ως πλειοδότης πρέπει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή και να καταθέσει στην Επιτροπή γραμμάτιο συστάσεως εγγυήσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου με το 10% των ετησίων μισθωμάτων της πρώτης προσφοράς ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας για συμμετοχή στον διαγωνισμό ή το αντίστοιχο ποσό με μετρητά και με την έκδοση σχετικού αποδεικτικού εκ μέρους του Δήμου.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι :

φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας του ενδιαφερομένου και του εγγυητή του,

βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας του ιδίου και του εγγυητή του,

εγγυητική επιστολή ως άνω,

Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων του διαγωνισμού και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα καθώς και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο για το οποίο εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Δήμο Τυρνάβου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com