ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΙΚΗΤΑΡΑ, ΑΜΑΛΙΑΣ, ΟΓΛ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Μετά από την πρόσκληση υποβολής προτάσεων στον Άξονα 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019-2020» του «Πράσινου Ταμείου» – Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ετοιμάστηκε από το δήμο Λαρισαίων προς υποβολή, πρόταση με τίτλο «Ανακατασκευή Οδών Κύπρου – Νικηταρά – Αυξεντίου – 23ης Οκτωβρίου – Βενιζέλου»,

η οποία αφορά στην πλήρη ανακατασκευή των οδών Νικηταρά, Αμαλίας, Ογλ και τμημάτων γειτονικών οδών (Κύπρου, 23ης Οκτωβρίου, Αυξεντίου, Βενιζέλου, 31 Αυγούστου) καθώς και την διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στην συμβολή των οδών Κύπρου- Νικηταρά- 23ης Οκτωβρίου- 28η Οκτωβρίου.

Μάλιστα χθες το δημοτικό συμβούλιο άναψε το πράσινο φως για να κατατεθεί η πρόταση η οποία και θα υποβληθεί προς χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με τον οδηγό διαχείρισης του χρηματοδοτικού προγράμματος, το συνολικό «ποσό ένταξης του Δήμου» – δηλαδή το συνολικό ποσό χρηματοδότησης που δύναται να αιτηθεί και να λάβει από το Πράσινο Ταμείο για τον Δήμο μας υπολογίζεται σε 1.012.955,00 €, που είναι και το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης, όπως διαμορφώνεται στο Μέτρο 1 «Σύνθετες Αστικές Αναπλάσεις» σε συνάρτηση με τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του Δήμου μας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μελέτη του παραπάνω έργου με προϋπολογισμό 2.608.500,00 ΕΥΡΩ (2.103,629,03 + 504.870,97 ΦΠΑ) έχει εγκριθεί με την 525/10-7-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων και το έργο έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό έτους 2020 του Δήμου Λαρισαίων με Κ.Α. 30.7323.42109.

Χθες το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε:

Α. την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης και έδωσε έγκριση συμμετοχής στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της πράξης «Ανακατασκευή Οδών Κύπρου – Νικηταρά – Αυξεντίου – 23ης Οκτωβρίου – Βενιζέλου», προϋπολογισμού 2.608.500,00 € (2.103,629,03 + 504.870,97 ΦΠΑ).

Β. κάλυψη από ίδιους πόρους του επιπλέον ποσού, εφόσον προκύψει ανάγκη μετά την συμβασιοποίηση του έργου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com